Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2019-12-19
S2019/05315/RS (delvis)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Upplysningstjänst för vården

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa arbetet med en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Internationella kunskapsöversikter och utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska och sociala utvärderingar.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

 

Nya och återkommande uppdrag

Utveckling av det nationella Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska fortsätta arbeta med att bygga upp det nationella Health Technology Assessment (HTA)- nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland regionerna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnosticera och behandla vestibulit

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla vestibulit. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet)  senast den 30 juni 2021. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2021. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser. Hälsoekonomiska aspekter ska analyseras med utgångspunkt från den systematiska översikten. Etiska aspekter ska lyfats och diskuteras. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Kartläggning av metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning

SBU ska kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning. Systematiska översikter inom fältet ska identifieras för att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas, dvs vetenskapliga kunskapsluckor. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2021. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer

SBU ska kartlägga metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer. Systematiska översikter inom fältet ska identifieras för att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas, dvs vetenskapliga kunskapsluckor. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2020. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt på moderns önskan

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt på moderns önskan. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter. Upplevelser och erfarenheter analyseras genom sammanvägning av studier med kvalitativ analysmetodik. Hälsoekonomiska aspekter ska analyseras med utgångspunkt från den systematiska översikten. Etiska aspekter ska lyftas och diskuteras. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2021. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Kunskapsläget avseende psykisk ohälsa

SBU ska utifrån identifierade kunskapsluckor genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa. Vidare ska SBU bistå Socialstyrelsen med kunskapsunderlag utifrån det regeringsuppdrag Socialstyrelsen har inom området psykisk ohälsa i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen. Myndigheten ska beakta jämställdhet och skillnader mellan kvinnor och män i uppdraget. Uppdraget ska delredovisas årligen den 31 mars med start 2021 och slutredovisas den 31 mars 2025 till regeringen (Socialdepartementet). SBU får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet under 2020 till SBU engångsvis efter rekvisition. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende SBU.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Uppdrag internationellt nätverk inom social utvärderingRegeringsbeslut 2019/03408/FST2020-03-31
Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänstenRegeringsbeslut S2018/1952/FST (delvis)2020-02-20, slutredovisas 2021-02-26
Utvärdering av metoder för diagnostik av förlossningsrädsla m.m.Regeringsbeslut S2019/01223/FS2021-03-01
Behandlingsmetoder i öppenvård för unga lagöverträdareRegeringsbeslut S2018/00535/FSTRapporteras till Socialstyrelsen
Utvärdering av metoder för att behanda förlossningsrädsla m.m.Regeringsbeslut S2019/01223/FS2021-03-01
Utvärdera metoder för att behandla och rehabilitera personer med fibromyalgi

Regeringsbeslut S2019/03053/FS2021-12-15
Utvärdera komplexa långvariga smärttillståndRegeringsbeslut S2018/02498/FS

2021-12-15

Utvärdering viktiga patientrelaterade utfallsmåttRegeringsbeslut S2019/01253/FS

2020-03-01

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020Regeringsbeslut A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01, 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2019–2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01, 2021-01-15

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering87 923
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)87 923

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Anslagsposten får användas för SBU:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 6373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-257 327
2020-02-257 327
2020-03-257 327
2020-04-257 327
2020-05-257 327
2020-06-257 327
2020-07-257 327
2020-08-257 327
2020-09-257 327
2020-10-257 327
2020-11-257 327
2020-12-257 326
Summa87 923
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Klara Granat
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forte
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner

Senast uppdaterad: