Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2019-12-17
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/00692/DOM
Ju2019/03231/DOM m.fl.
Se bilaga 1
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:9
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 709
ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet (ram)5 709

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för utgifter för Gentekniknämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.21713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:9 Gentekniknämnden
1:9 ap.11:9 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
1:9 Gentekniknämnden
ap.1ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25476
2020-02-25476
2020-03-25476
2020-04-25476
2020-05-25476
2020-06-25476
2020-07-25476
2020-08-25476
2020-09-25476
2020-10-25476
2020-11-25476
2020-12-25473
Summa5 709
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:11, 2019-12-17

Diarienummerförteckning

Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/00692/DOM
Ju2019/03231/DOM
Ju2019/03567/DOM
Ju2019/03678/DOM