Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2019-12-19
N2019/03237/DL
N2019/03201/SSS
N2019/01021/DL
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23, bet. 2019/20:MJU2, rskr. 2019/20:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens veterinärmedicinska anstalt.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Statens veterinärmedicinska anstalt ska:

– redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att natrurresurserna används hållbart.

– redovisa användningen av de medel om 22 000 000 kronor, som tillförts myndigheten för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Antibiotikaresistens

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Agenda 2030

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle.  

3

Uppdrag

1. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Statens veterinärmedicinska anstalt ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

2. Utgiftsprognoser

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast  

– den 10 februari,

– den 4 maj,

– den 27 juli, och

– den 23 oktober.

Pågående uppdrag anges i bilagan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt153 420
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)153 420

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Anslaget får användas för Statens veterinärmedicinska anstalts förvaltningsutgifter.

2. Statens veterinärmedicinska anstalt ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens veterinärmedicinska anstalt ska betala totalt 133 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

3. Av anslaget ska 22 000 000 kronor användas för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.14 6023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2512 785
2020-02-2512 785
2020-03-2512 785
2020-04-2512 785
2020-05-2512 785
2020-06-2512 785
2020-07-2512 785
2020-08-2512 785
2020-09-2512 785
2020-10-2512 785
2020-11-2512 785
2020-12-2512 785
Summa153 420
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet10 666-1 500160 500162 000-1 5007 666
Tjänsteexport4 013-1 0009 50010 500-1 0002 013
Summa14 679-2 500170 000172 500-2 5009 679
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Åsa Widebäck
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret