Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 12

2019-12-19
A2019/02324/MRB
A2019/02296/SV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2020 (prop. 2019:20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 136).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 761
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)5 000
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)16 761
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Bidrag till myndigheter

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. 

2 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 om att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för uppdrag att samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB och A2019/01276/MRB) och uppdrag i Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2020.

500 000 kronor får vardera användas av Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för deras uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter i enlighet med regeringsbeslut den 12 september 2019 (Fi2019/03125/SPN) och uppdrag alternativt återrapporteringskrav i respektive myndighets regleringsbrev för 2020. 

2 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen (Ds 2019:23) i enlighet med beslut den 14 november 2019 (A2019/02059/MRB).

1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 om att samla rättspraxis avseende barnkonventionen från nationella och internationella domstolar i en databas. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

5 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län för uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB) och uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. En delredovisning av uppdraget ska ske i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB). En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (S2011/08072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Barnets rättigheter
5:2 ap.25:2 ap.125 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Boverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Polismyndigheten
Statistiska centralbyrån
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret