Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
l 6

2019-12-19
2019/02301/SV
2019/02294/SV (delvis)
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Redovisning av pågående verksamhet

IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetmarknadsdepartementet) senast den 8 maj respektive den 23 oktober 2020. I samband med redovisningen den 8 maj ska IFAU även redovisa hur myndigheten arbetar med att belysa effekterna för kvinnor och män i sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Prognoser

IFAU ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli och
– 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Analys av det samlade socialförsäkringssystemet

Regleringsbrev 2018
Regleringsbrev 2019

Muntlig redovisning senast den 15 maj 2020. Slutredovisning senast den 15 oktober 2020
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktikFi2018/01701/ESA, A2018/00925/A

Redovisning senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

Analysera nya matchningstjänster hos ArbetsförmedlingenRegleringsbrev 2019Delredovisning senast den 15 november 2020. Slutredovisning senast den 15 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering42 292
ap.1IFAU förvaltningskostnader (ram)36 292
ap.2Finansieringsbidrag (ram)3 000
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Finansieringsbidrag

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken samt studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.11 0883 %0
ap.2903 %0
ap.3903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.24 5003 0001 500
2022
ap.34 5003 0001 500
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken ”Infriade åtaganden” i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 524
2020-02-253 524
2020-03-253 524
2020-04-253 524
2020-05-253 524
2020-06-253 524
2020-07-253 524
2020-08-253 524
2020-09-253 524
2020-10-253 524
2020-11-253 524
2020-12-253 528
Summa42 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1IFAU förvaltningskostnader
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Maria Bond
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/EA/SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/FST
Utbildningsdepartementet/AI
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksgäldskontoret