Miljödepartementet


Regeringsbeslut
13

2019-12-19
M2019/02218/V (delvis)
M2019/01983/Kl
M2019/01869/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

SMHI:s varningsverksamhet ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Utfall inklusive träffsäkerhet ska redovisas. Utvärdering av varningsverksamheten samt genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet och genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska redovisa en bedömning av effekterna av de insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. I detta ska särskilt följande framgå:

  • Effekterna av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning,
  • en redovisning av effekterna av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning, och
  • en redovisning av hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

2. För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 med utgångspunkt i redan beslutade nationella mål ska SMHI redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 sedan redovisningen dnr M2017/00881/Kl. Vidare ska myndigheten redovisa hur den avser att fortsätta utveckla sitt arbete.

3

Uppdrag

Prognoser

1. SMHI ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli och
– 23 oktober.

FN:s årtionde för havsforskning

2. SMHI ska i samarbete med Formas, Havs- och vattenmyndigheten och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. Formas har huvudansvar för att samordna och redovisa uppdraget. I uppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Förslag till svenskt bidrag och en plan för det fortsatta arbetet ska redovisas. IOC-UNESCO:s planering för årtiondet på global nivå ska beaktas. En första redovisning av förslag till svenskt bidrag ska göras senast den 1 maj 2020 inför FN:s Havskonferens. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 2 oktober 2020.

Nationella expertrådet för klimatanpassning

3. Nationella expertrådet för klimatanpassning inom SMHI ska redovisa vilka resultat man hittills har uppnått inom ramen för sin uppgift enligt 9b§ i förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2020.

Pågående uppdrag

System för uppföljning och utvärdering av klimatanpassning

1. SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning. I utvecklingen av systemet ska SMHI väga in möjligheterna till samverkan med befintliga uppföljningssystem, indikatorer, mått och annan uppföljning, t.ex. miljömålssystemet samt Agenda 2030. Erfarenheter från andra länders system för uppföljning och utvärdering kan också beaktas. SMHI ska genomföra uppdraget i samarbete med SCB samt andra berörda myndigheter. Uppdraget redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

2. Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

3. Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. SMHI ska senast den 31 januari 2020 lämna en redovisning till regeringen (Miljödepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur SMHI har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut268 281
ap.1SMHI (ram)268 281

Villkor för anslag 1:9

ap.1 SMHI

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter för SMHI.

Från anslaget får minst 10 000 000 kronor användas för verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Från anslaget får minst 5 000 000 kronor användas för verksamhet vid det nationella expertrådet för klimatanpassning. Av dessa får högst 2 000 000 kronor användas för sekretariatet som ska bistå rådet.

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut26 000
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)26 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut26 500
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)26 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län30 000
ap.7Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)30 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, värmeböljor och skogsbränder.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda karteringar, för arbete enligt handlingsplanen för hållbart markbyggande samt för framtagande av handledning om naturanpassade erosionsskydd.

Av anslagsposten får vidare högst 3 000 000 kronor användas för uppdraget att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. 

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I detta ingår att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och genomföra omvärldsbevakning.

Av anslagsposten får SMHI får betala ut högst 5 000 000 kronor till myndigheter för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning samt till kommuner för deras deltagande i att utveckla handlingsplaner och verktyg. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Av anslagsposten får högst 12 500 000 kronor användas för finansiering av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning inklusive slutförande av redan initierade projekt. Insatserna ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och regioner med anpassning till ett förändrat klimat.

ap.7 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro

Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.18 0483 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.1150Inget0
ap.2360Inget0
ap.51 530Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2522 357
2020-02-2522 357
2020-03-2522 357
2020-04-2522 357
2020-05-2522 357
2020-06-2522 357
2020-07-2522 357
2020-08-2522 357
2020-09-2522 357
2020-10-2522 357
2020-11-2522 357
2020-12-2522 354
Summa268 281
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 167
2020-02-252 167
2020-03-252 167
2020-04-252 167
2020-05-252 167
2020-06-252 167
2020-07-252 167
2020-08-252 167
2020-09-252 167
2020-10-252 167
2020-11-252 167
2020-12-252 163
Summa26 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Petter Hojem
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA, OFA SFÖ
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens geotekniska institut
Statskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

M2019/02218/V (delvis)
M2019/01983/Kl
M2019/01869/Kl
M2019/01234/Kl
M2019/00216/Kl
M2019/00112/Kl