Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statskontoret
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Arbetet mot korruption

Myndigheten ska driva nätverket mot korruption. För att ytterligare stärka arbetet mot korruption ska Statskontoret genomföra en studie av förutsättningarna för och utformningen av ett konkret stöd till myndigheterna i deras arbete med korruptionsrisker. I arbetet ska Statskontoret samverka med Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet och andra relevanta myndigheter samt med nätverket mot korruption. Uppdraget ska senast den 15 oktober 2020 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).

Sjukfrånvaro vid myndigheterna

Myndigheten ska senast den 15 maj 2020 sammanställa och till regeringen (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas myndighetens pågående uppdrag. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret92 002
ap.3Statskontoret (ram)92 002

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 7603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-257 667
2020-02-257 667
2020-03-257 667
2020-04-257 667
2020-05-257 667
2020-06-257 667
2020-07-257 667
2020-08-257 667
2020-09-257 667
2020-10-257 667
2020-11-257 667
2020-12-257 665
Summa92 002
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Lena Micko
Karina Aldén
Kopia till

Finansutskottet
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Socialdepartementet/SF
Statsrådsberedningen/FCK och REV
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån