Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 15

2019-12-19
Fi2019/04276/K
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4  inom utgiftsområde 25
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 25, bet. FiU3, rskr. 2019/20:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket120 808 984
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)86 152 460
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)34 656 524

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket4 600 438
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)4 600 438

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 150
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 400
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)5 750
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet1 000
ap.3Insatser för utveckling av statens styrning av kommuner och landsting (ram)1 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Insatser för utveckling av statens styrning av kommuner och landsting

Anslagsposten får användas för åtgärder för att förbättra styrningen i den offentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva verksamheter och större nytta för medborgarna.

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 000 000
ap.1Stöd med anledning av flyktingsituationen (ram)3 000 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Stöd med anledning av flyktingsituationen

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och regioner med anledning av flyktingsituationen. Anslagsposten ska fördelas mellan kommuner och regioner i enlighet med bilagan.

Skatteverket ska betala ut beloppen i enlighet med 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.125 847Inget0
ap.210 395Inget0
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1138 013Inget0
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Micko
Maria Antonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA 3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting