Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04377/GV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa

  • vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar och resultaten av dessa åtgärder,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män ska öka och då särskilt för de grupper i yrkeshögskolan som har en lägre examensgrad än genomsnittet, 
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att främja goda resultat när det gäller andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser,
  • vilka överväganden som har gjorts och vilka åtgärder som har vidtagits när det gäller att säkerställa att yrkeshögskolans utbildningar har en lämplig placering över landet, och

  • vilka åtgärder som har vidtagits för att införa korta utbildningar inom yrkeshögskolan och resultaten av dessa åtgärder.

Tolkutbildning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomströmningen i kontakttolk-, teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningar ska öka samt en analys av resultaten av dessa åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som har vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Myndigheten ska redovisa hur den har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen ska vara det uppdrag om en sammanhållen landsbygdspolitik som regeringen gav Tillväxtverket den 12 juli 2018 (N2018/04123/HL). 

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Vid varje prognos ska även volymer uttryckt i antal årsplatser redovisas. 

Stöd till validering

Myndigheten ska följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt. Myndigheten ska sprida kunskap och tillhandahålla övergripande information om validering samt samordna pågående myndighetssamarbete om valideringsfrågor. 

Statsbidrag för branschvalidering

Myndigheten ska förbereda införandet av ett statsbidrag enligt en kommande förordning om statsbidrag för branschvalidering. 

Regionalt tillväxtarbete

Myndigheten ska analysera och redovisa genomförda insatser inom ramen för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 19 februari 2021.

Pågående uppdrag

Praktik för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2019 och 2020

Regeringen har uppdragit åt bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (A2016/00216/A och A2018/00925/A).

Praktik för nyanlända arbetssökande 2019 och 2020

Regeringen har uppdragit åt bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA).

Förbereda införandet av korta utbildningar inom yrkeshögskolan

Regeringen har uppdragit åt myndigheten att förbereda införandet av korta utbildningar inom yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2020 (U2019/04228/GV).

Försöksverksamhet med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska redovisa arbetet med och omfattningen av försöksverksamheten i sin årsredovisning. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 8 april 2022 (U2017/04857/GV).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:19

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan125 594
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)125 594

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för myndighetens förvaltningsuppgifter.

1:20

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan2 822 154
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)2 822 154

Villkor för anslag 1:20

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, inklusive utgifter för korta utbildningar.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

3. Anslagsposten får belastas med högst 365 000 kronor för främjande av studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

4. Anslagsposten får belastas med högst 157 945 000 kronor för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

5. Anslagsposten får belastas med högst 40 000 000 kronor för utgifter för statligt stöd för utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan.

6. Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för utgifter för statligt stöd enligt en kommande förordning om statsbidrag för branschvalidering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 7673 %0
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.11140 6073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.118 500 0003 030 0002 600 0002 870 0002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 466
2020-02-2510 466
2020-03-2510 466
2020-04-2510 466
2020-05-2510 466
2020-06-2510 466
2020-07-2510 466
2020-08-2510 466
2020-09-2510 466
2020-10-2510 466
2020-11-2510 466
2020-12-2510 468
Summa125 594
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)-485-1504504500-635
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet2552-106060600-106
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, FST ÄFG
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, UH
Näringsdepartementet, LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner