Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2019-12-19
S2019/05315/RS (delvis)
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten53 000
ap.5Insatser för genomförande av ANDT-strategi (ram)48 000
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)5 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län42 629
ap.2Tillsyn (ram)12 629
ap.3Länsstyrelsernas ANDT-samordning (ram)30 000

Villkor för anslag 6:1

ap.2 Tillsyn

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 12 629 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 25 februari 2016 (dnr S2016/01458/FS) angående förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020.

ap.3 Länsstyrelsernas ANDT-samordning

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 24 000 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av ANDT-samordnare. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 6 000 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

ap.5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi

Folkhälsomyndigheten får använda 9 500 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande varav 6 000 000 kronor angående preventiva insatser inom tobaksområdet och 3 500 000 kronor angående insatser inom spelområdet.

Folkhälsomyndigheten får använda 5 000 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel.

Folkhälsomyndigheten får använda 18 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut III:5 den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST) angående att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin).

15 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för insatser för att förebygga spelproblem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.8ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Magnus Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Örebro län
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning