Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2019-10-31
S2019/04518/FS
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Föreskrifter om säkerhetsåtgärder för hälso- och sjukvårdssektorn

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet med framtagande av föreskrifter om säkerhetsåtgärder för hälso- och sjukvårdssektorn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt om sådana föreskrifter har beslutats eller när beslut om föreskrifter planeras.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsen ska redovisa hur arbetet med det försäkringsmedicinska beslutsstödet bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. På så vis bidrar Socialstyrelsen till riksdagens beslutade mål om en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Nationell källa för ordinationsorsak 

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak genom kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder. Myndigheten ska under 2019 påbörja komplettering av ordinationsorsaker som i dag finns i källan och som kan härledas till produktresumé (SPC) med ordinationsorsaker som kan användas vid dokumentation av förskrivning av läkemedel som används utanför godkänd indikation, dvs. för andra sjukdomstillstånd än det som läkemedlet egentligen är regulatoriskt godkänt för. Utökningen ska avse vanligt förekommande förskrivningar som bygger på evidens eller beprövad erfarenhet, t.ex. vid förskrivning till barn och äldre. Arbetet ska göras i dialog med professionsföreträdare, t.ex. representanter för specialistföreningar. Socialstyrelsen ska också stödja bred implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och omsorgsverksamheterna. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för ordinationsorsak samt aktivt stödja testning och implementering av kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 16 december 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

2. Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen ska förvalta och utveckla samt tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet med fokus på att minska vårdskadorna. Stödet ska särskilt fokusera på de allvarliga och de mest frekventa vårdskadorna. Utgångspunkten ska vara hälso- och sjukvårdens behov. Uppdraget ska samordnas av Socialstyrelsen och genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten och i samråd med Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg, E-hälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt övriga relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska analysera utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2019. Om så behövs ska Socialstyrelsen inhämta uppgifter från SKL, landstingen, kommunerna och övriga myndigheter för att kunna bedöma utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

3. Prioriteringscentrum Linköpings universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2019. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum.

4. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

5. Nordiskt projekt om mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser

Socialstyrelsen ska ingå avtal med Nordiska ministerrådet om att genomföra ett projekt som handlar om hur mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser kan skapas. Socialstyrelsen ska även ta fram en projektplan för projektet samt ett mandat till en nordisk referensgrupp för projektet. Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik vid Nordiska ministerrådet har beslutat om en projektbeskrivning för ett sådant projekt samt har beslutat att erbjuda Socialstyrelsen att genomföra projektet.

6. Analys och prognos av läkemedelskostnader

Socialstyrelsen ska redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen. När det gäller läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska kostnader för läkemedel mot hepatit C som omfattas av den nationella processen för ordnat införande särredovisas. Socialstyrelsen inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska löpande ges möjlighet att följa prognosarbetet och lämna synpunkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen senast den 30 april. Den uppdaterade prognosen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen, senast den 30 oktober.

7. Digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar

Socialstyrelsen ska vidareutveckla det webbaserade stödet digital verksamhetsutveckling i vården med särskilt fokus på det juridiska stödet för dokumentation som myndigheten utvecklat tillsammans med E-hälsomyndigheten inom ramen för tidigare uppdrag på området (S2017/02466/FS). Fokus i arbetet ska vara användbarhet och nytta för stödets målgrupper, kommunikation och spridning för ökad kännedom samt uppdatering utifrån tillkommande frågor från t.ex. målgrupperna eller ändringar i regelverk. Uppdraget ska genomföras i samverkan med E-hälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 november 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

8. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

I regeringsbeslut I:5 den 19 april 2018 (S2018/02499/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga och analysera regionala skillnader vid diagnostisering och läkemedelsbehandling av neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 30 maj 2019. Tiden för redovisning förlängs och ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2019.

9. Bastjänstgöring som del av läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsen ska ta fram myndighetsföreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring där bastjänstgöring införs som en inledande tjänstgöringsdel. Föreskriften ska utarbetas i enlighet med vad som anges i propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274) som riksdagen har beslutat om. Myndigheten ska säkerställa att bastjänstgöring ska kunna genomföras på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige enligt tillkännagivande från riksdagen (bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50). Socialstyrelsen ska även förbereda sin verksamhet för att kunna pröva och besluta om intyg för bastjänstgöring. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den  31 mars 2020. Socialstyrelsen ska lämna en muntlig delrapportering till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 100 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

10. Digitala vårdtjänster med fokus artificiell intelligens

Socialstyrelsen ska utifrån tidigare uppdrag om kartläggning av digitala vårdtjänster (S2018/01460/FS) vidareutveckla förslagen om indikatorer och mätetal för uppföljning av hälso-och sjukvård som bedrivs via dessa tjänster. Om möjligt ska en första uppföljning presenteras på områden där jämförelser mellan digitala och fysiska besök kan göras. Socialstyrelsen ska vidare kartlägga omfattningen av och inriktningen på användningen av artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvården. I kartläggningen ingår att bl.a. att analysera områden där användningen kommit långt respektive där man ser att mycket kan hända i närtid. Kartläggningen ska göras tillsammans med E-hälsomyndigheten. I arbetet ska särskilt frågeställningar rörande ekonomi, vårdkvalitet, informationssäkerhet, etik och integritet beaktas. Kartläggningen är en del av regeringens samlade arbete med AI, med utgångspunkt i regeringens Nationella inriktning för Artificiell Intelligens (N2018:14). Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S2017:08), samt i de delar som rör AI, med Statens medicinsk-etiska råd och Statens innovationsmyndighet (Vinnova). Socialstyrelsen ska även stämma av uppdraget med Myndigheten för digital förvaltning och Inspektionen för vård och omsorg. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

11. Kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen ska stärka stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Den åtgärdsplan som redovisas i Socialstyrelsens rapport Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – förstudie ska vara en utgångspunkt för uppdraget. Åtgärdsplanen innehåller sju utvecklingsområden där Socialstyrelsen kan förbättra stödet till kommunal hälso- och sjukvård. Stöden som ska anpassas till kommunernas behov, ska omfatta både kunskap som behövs för att utveckla vården på systemnivå och kunskap som behövs för att säkerställa en god kvalitet i möten med patienten. De insatser som genomförs behöver gå i takt med förslag från utredningen en samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01). I uppdraget ska Socialstyrelsen föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting. Patient- och brukarperspektivet ska beaktas i uppdraget så väl när det gäller vuxna som barn. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021 med en delredovisning senast 31 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

12. Omhändertagande av föräldrar och syskon efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning

Socialstyrelsen ska undersöka hur omhändertagandet av föräldrar och syskon efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning ser ut i olika regioner och vilket stöd som erbjuds. I uppdraget ingår även att undersöka i vilken utsträckning föräldrarna är sjukskrivna i samband med dessa händelser och ifall incidensen av långvarig sjukdom ökar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

13. Övervikt och fetma hos gravida 

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka effekterna för såväl kvinnan som barnet av om en gravid kvinna minskar i vikt från obesitas klass 3 till obesitas klass 2. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 december 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 800 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

14. Förlossningskomplikationer

Socialstyrelsen får i uppdrag att belysa de viktigaste komplikationerna vid bl.a. kejsarsnitt. Socialstyrelsen ska undersöka hur val av förlossningssätt görs i vården samt undersöka i vilken utsträckning och utifrån vilka kriterier akuta och urakuta kejsarsnitt utförs. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 december 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

15. Psykisk ohälsa

Socialstyrelsen ska utifrån fokusområdena i regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 genomföra kartläggningar och analyser inom området psykisk ohälsa. Socialstyrelsen ska inom uppdraget stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå t.ex. genom samverkan med regionala stödstrukturer och huvudmännens struktur. Uppdraget bör i denna del omfatta att främja samverkan, stärka framtagande av ny kunskap samt stödja kunskapsspridning och uppföljning inom området psykisk ohälsa. Socialstyrelsen ska i genomförandet beakta skillnader mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar när det gäller upplevd och dokumenterad psykisk ohälsa. Vid genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samarbeta med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt ha en dialog med Sveriges kommuner och landsting och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

16. Strategisk plan för att stödja en god och nära vård

Socialstyrelsen ska analysera vilka insatser myndigheten kan genomföra för att stödja landstingen och kommunerna i den långsiktiga omställning mot en mer nära vård med fokus på primärvården, som pågår i hälso- och sjukvården. Analysen ska utgöra en grund för en strategisk flerårig plan för myndighetens arbete. Utgångspunkten ska vara den målbild och den färdplan som presenterats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Socialstyrelsen ska löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda målgrupper i arbetet. Planen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 november 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

17. Kartläggning av vård och behandling av klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård

Socialstyrelsen ska genomföra en kartläggning av vård och behandling av klimakteriebesvär. Uppdraget ska innefatta utveckling över tid av hur ny kunskap har implementerats i den svenska vården. I uppdraget ingår att belysa samsjuklighet och undersöka om det finns socioekonomiska faktorer som har betydelse för vård och behandling av  klimakteriebesvär. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 200 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

18. Behörighet för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal att verka i Sverige vid kriser

Socialstyrelsen ska ta fram ett förslag till regelverk gällande behörighet för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal att verka i Sverige vid kriser. Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i Socialstyrelsens rapport från 2016 om förutsättningarna för att ge utländsk hälso- och sjukvårdspersonal behörighet att verka i Sverige vid kriser. I uppdraget ingår att komplettera den tidigare rapporten avseende implementeringen av yrkeskvalifikationsdirektivet och den genomförandeförordning som är knuten till direktivet. Det ingår också att föreslå hur utländsk hälso- och sjukvårdspersonal redan innan en kris inträffar skulle kunna utses och ges behörighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 14 juni 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

19. Återinläggningar av multisjuka och sköra äldre

Socialstyrelsen ska undersöka omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre och hur detta hanteras i olika landsting. I uppdraget ingår att se över vilka diagnoser det är som återkommer bland dem som återinläggs. Därutöver ska Socialstyrelsen analysera om det finns behov av ytterligare insatser i kommuner och landsting för att förebygga återinläggningar. Socialstyrelsen ska även undersöka hur uppföljningen av vård och omsorg sker efter att de äldre har kommit åter till sitt boende. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 2 september 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

20. Dataanalyser av cancer

Socialstyrelsen ska följa upp och göra djupgående dataanalyser av cancer. I uppdraget ingår att över tid analysera cancersjukdomars utveckling och cancerdödlighet, samt fördjupade analyser av faktorer som kan påverkas vid cancer, såsom tillgång till vård. Analyserna ska bl.a. göras utifrån socioekonomiska variabler, kön och regionala skillnader. Barnperspektivet ska beaktas i uppdraget. Socialstyrelsen ska samarbeta med Regionala cancercentrum, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 mars 2021. En delredovisning ska göras senast den 30 september 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 100 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

21. Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Socialstyrelsen ska stödja en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter. I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga nationella informationsmängder som är gemensamma inom cancerområdet. Därefter ska Socialstyrelsen påbörja arbetet med att skapa nationella informationsmängder baserade på nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. De nationella informationsmängderna kommer kunna utgöra en del av de informationsmängder som implementeras i huvudmännens vårdinformationssystem. Myndigheten ska även utvärdera användbarheten av de nationella informationsmängderna genom att tillämpa dem för ett antal cancerdiagnoser.
  • Utreda om de nationella informationsmängderna kan användas i t.ex. riktlinjer och vårdprogram, samt vid inrapportering i hälsodata- och kvalitetsregister och för standardiserade vårdförlopp. Dessutom ska användarstöd och modeller för utbildningsinsatser utformas och genomföras.
  • Redovisa hur utbildningsinsatser bör genomföras för att verksamheterna själva ska kunna fortsätta sitt utvecklingsarbete.

Arbetet ska utformas så att det kan ligga till grund för fortsatt arbete kring standardiserad dokumentation inom hälso- och sjukvården med utgångspunkt i cancervårdens behov. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Regionala cancercentrum, företrädare för professionen, Sveriges Kommuner och Landsting, samt andra berörda aktörer. Vidare ska Socialstyrelsen inhämta synpunkter från Standardiseringsförbundet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

22. Analys av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel

Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningen av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel hos personer med könsdysfori. Syftet är att öka kunskapen om läkemedelsbehandling av könsdysfori. I uppdraget ska Socialstyrelsen beakta övriga pågående uppdrag rörande könsdysfori. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 19 september 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

23. Reglering av läkarnas allmäntjänstgöring och särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad

Socialstyrelsen ska se över myndighetens reglering av läkarnas allmäntjänstgöring och särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad. Det gäller t.ex. föreskrifter och allmänna råd för läkarnas allmäntjänstgöring och särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 750 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

24. Uppdrag att ta fram förslag på hur vidareutbildning för sjukhusfysiker kan utformas

Socialstyrelsen ska ta fram olika förslag på hur en vidareutbildning för sjukhusfysiker kan utformas. I patientsäkerhetslagen (2010:659) anges att sjukhusfysiker som genomgått viss vidareutbildning, efter ansökan ska få bevis om specialistkompetens. Myndigheten ska särskilt se över möjligheten med en vidareutbildning som drivs av professionens fackliga och vetenskapliga organisationer samt ett system i enlighet med den vidareutbildning som leder till bevis om specialistkompetens för läkare och tandläkare. Utbildningens innehåll ska utformas i enlighet med kraven i EU:s strålskyddsdirektiv (Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013.) I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för konsekvenserna inklusive ekonomiska konsekvenser av de olika alternativen. Socialstyrelsen ska föra dialog med berörda aktörer, bl.a professionsföreträdare och universitet med tillstånd att utfärda sjukhusfysikerexamen, i genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

25. Fortsatt utveckling av ett nationellt kodverk för kontaktorsak

Socialstyrelsen ska skapa förutsättningar för att kunna följa patientens väg genom vården genom att fortsätta utveckla ett nationellt kodverk för kontaktorsak. Uppdraget ska bygga vidare på rapporten ”Inledande arbete med att utveckla ett nationellt kodverk för kontaktorsak – Rapport februari 2019”. Det framtagna kodverket för kontaktorsaker behöver testas inom hälso- och sjukvården för att utreda användbarheten och möjligheten att förbättra befintligt kodverk. Socialstyrelsen ansvarar för att identifiera lämpliga miljöer för tester och ge användarstöd vid utförandet av tester. Myndigheten ska även utreda om det finns behov av specifika kontaktorsaker inom olika medicinska specialiteter (t.ex. ögonsjukdomar och, gynekologi) och i så fall inleda utformningen av dessa. Inom uppdraget ska hänsyn tas till om kontaktorsak kan utgöra en grund för fortsatt utveckling av Nationell informationsstruktur för att möjliggöra för uppföljning av olika aspekter av patientens väg genom vården. Socialstyrelsen ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting och berörda myndigheter samt, där så är tillämpligt, samordna uppdraget med övrigt arbete som sker inom Vision e-hälsa 2025 och inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 november 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 150 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

26. Ändring av redovisningsdatum

Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (dnr S2018/04111/FS). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2020.

Socialtjänst m.m.

1. E-hälsa

a) Utveckla e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 maj 2020.

b) IBIC

Socialstyrelsen ska verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC), införs i samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid införandet och implementeringen av modellen i relevanta verksamheter. Uppdraget ska utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg (Famna) och Vårdföretagarna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 maj 2020.

För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 4 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

2. Habiliteringsersättning

Socialstyrelsen ska fördela 350 000 000 kronor till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning under 2019. Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Socialstyrelsen ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Medel som inte har rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2020. Av rapporten ska framgå kommunernas användning av tilldelade medel för 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet, anslagsposten 11 Habiliteringsersättning.

3. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

I regeringsbeslut II:7 den 20 juni 2018 (S2018/03799/FST) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att under 2018 fördela medel för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen och genomföra en uppföljning av hur stimulansmedlen använts av kommunerna. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 15 maj 2019. Tiden för redovisning förlängs och ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 juni 2019.

4. Medel till äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska fördela 500 000 000 kronor till landets kommuner, i enlighet med bilagd fördelningsnyckel, för att under 2019 användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst. Medlen utbetalas efter rekvisition. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har använt medlen. Socialstyrelsen får under 2019 använda högst 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen.

 

Övriga uppdrag

1. Prognoser

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. Moderna beredskapsjobb i staten

Socialstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret

3. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i verksamheten. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Socialstyrelsen ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde och fortsatt utveckla den långsiktiga dialogen med de nationella minoriteterna. Vidare ska myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan samt genomföra effektiva samråd med de nationella minoriteterna. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2019.

4. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och Statens skolverk. Under 2019 är DO sammankallande myndighet. Socialstyrelsen ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Socialstyrelsen ska redovisa en bedömning av myndighetens uppnådda resultat i samband med årsredovisningen för 2019.

5. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020 till regeringen (Socialdepartementet). I redovisningen ska användningen av medlen framgå. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

6. Kunskapslyft för barnets rättigheter

Socialstyrelsen ska utifrån identifierade utvecklingsområden fortsätta med ett systematiskt förändringsarbete för att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i verksamheten. I uppdraget ingår att redovisa de nya utvecklingsbehov som har identifierats, åtgärder som vidtagits för att möta dessa behov och de resultat som uppnåtts. Socialstyrelsen ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som regeringen initierat och som pågår under perioden 2017–2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 april 2020.

7. Landstingens kostnader för försäkringsmedicinska utredningar

Socialstyrelsen ska genomföra en sådan rikstäckande kostnadsundersökning som avses i 10 § förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar. Undersökningen ska omfatta landstingens kostnader för utredningar, central administration och tolk. I uppdraget ingår även att ta ställning till hur de kostnader som landstingen har förhåller sig till de högsta beloppen i 11–13 §§ i angiven förordning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2020. Socialstyrelsen får senast den 31 oktober 2019 rekvirera högst 300 000 kronor från Försäkringskassan för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 9 Försäkringsmedicinska utredningar.

8. Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 1, Kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018. Socialstyrelsen ska även tillsammans med SKL fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019. Socialstyrelsen får för att genomföra detta uppdrag använda högst 10 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Medlen ska utbetalas 2020 för verksamhet som bedrivits 2019. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

9. Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen får i uppdrag att medverka i en intervjustudie med klienter dömda för hedersrelaterade brott som Kriminalvården genomför inom ramen för sitt uppdrag enligt regeringens beslut den 30 augusti 2018 (S2018/04674/JÄM). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 1 april 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2020

10. Brottsförebyggande arbete

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp och Socialstyrelsen ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Socialstyrelsen ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2019.

11. Bistå Jämställdhetsmyndigheten

Socialstyrelsen ska bistå Jämställdhetsmyndigheten i hanteringen av de ansökningar som Jämställdhetsmyndigheten tar emot enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsmyndigheten ska ersätta Socialstyrelsen för de kostnader som Socialstyrelsen har utifrån uppdraget i enlighet med 4 § 7 avgiftsförordningen (1992:191).

12. Tillägg till pågående uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen ska genomföra vissa tillägg till det pågående uppdraget ”Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor” från regleringsbrevet för 2019 för anslag 3:1  Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Socialstyrelsen ska genomföra följande insatser:

  1. lämna ytterligare bidrag till försöksverksamheten med en telefonlinje för våldsutövare,
  2. förstärka samordningen av Socialstyrelsens samtliga uppdrag på området mäns våld mot kvinnor och våld mot barn samt hedersrelaterat våld och förtryck då det för berörda målgrupper är angeläget att Socialstyrelsens samtliga uppdrag på området är väl samordnade,
  3. förstärka arbetet för att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt elevhälsan ska ha tillgång till kunskapsstöd för att systematiskt följa upp verksamheter för våldsutsatta och våldsutövare,
  4. förstärka arbetet med kunskapsstöd för att socialtjänsten samt hälso- och sjukvården systematiskt ska kunna beräkna kostnader av våld i nära relationer på kommunal och regional nivå (S2018/03516/JÄM).

I de delar som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska samordning ske med Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet).

För insatserna ovan får Socialstyrelsen använda 3 300 000 kronor, varav 1 000 000 kronor ska gå till punkt 1. Socialstyrelsen får bedöma hur medlen ska fördelas mellan insatserna 2–4 samt den samordning som ska ske med Länsstyrelsen i Östergötlands län. Rapportering av tilläggsuppdraget ska ske samordnat med rapporteringen av det redan givna och nämnda uppdraget ovan. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

13. Utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.

Socialstyrelsen får fördela 50 000 000 kronor i utvecklingsmedel till kommuner och landsting för att, i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (2016/00633/FST), under 2019 fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Medlen får fördelas i enlighet med nu gällande uppdrag, inklusive insatser för sexualbrottsutsatta, könsstympade kvinnor och flickor och personer i prostitution. Medlen ska fördelas med 30 000 000 kronor till kommunerna enligt samma procentuella fördelning som i bilaga 1 till Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Av medlen får högst 750 000 kronor användas för Socialstyrelsens administrativa kostnader. Återstående medel ska fördelas jämnt till respektive landsting. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

14. Ändring av redovisningsdatum

Enligt 15 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer ska Socialstyrelsen årligen senast den 30 september, eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer, till regeringen lämna en samlad redovisning av det bidrag som har lämnats enligt förordningen. För bidragen som betalats ut för 2018 ska Socialstyrelsen lämna en samlad redovisning senast den 2 december 2019.

15. Fördelning av medel till kvinno- och tjejjourer

Socialstyrelsen får använda ytterligare 1 887 595 kronor under 2019 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 14 november 2019. Rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Utbildningen för handläggare inom LSS

Regleringsbrev för 2016

årligen lämna en lägesrapport den 31 oktober och en slutrapport senast den
15 april 2019

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Placeringsformen stödboende

Regleringsbrev för 2016

slutredovisning den
31 oktober 2019

Följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för 2017

den 14 juni 2019 redovisa samlade iakttagelser

Kunskapsstöd och utbildning om gränssättande åtgärder

Regleringsbrev för 2017

den 31 maj 2019

Vägledning om ansvar för vård vid psykisk ohälsa

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Integrerad vårdform och utveckling av specialiserad och differentierad institutionsvård

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Kunskapsstöd för säkrare bedömningar i fråga om umgänge för barn placerade enligt LVU

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 30 april

Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 31 maj

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet

Regleringsbrev för 2018

den 15 december 2019

Läkemedelsgenomgångar

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2019

Patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2018

den 30 april 2019

Landstingens handlingsplaner om patientmiljarden

Regleringsbrev för 2018

Uppdraget att sammanställa och analysera landstingens handlingsplaner ska slutredovisas senast den
31 mars 2022, med delredovisningar senast den 30 oktober 2019, 2020 och 2021. Uppdraget att ta fram ett kodverk för kontaktorsak ska redovisas senast den
1 februari 2019.

Nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2020

Civilt försvar

Regleringsbrev för 2018

årligen, i samband med årsredovisningen

Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Regleringsbrev för 2018

den 31 oktober 2019, delredovisning den 15 januari 2019

Pilotenkät till tandvårdspatienter

Regleringsbrev för 2018

den 31 oktober 2019

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2019

Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Regleringsbrev för 2018

den 30 juni 2019

Tilläggsuppdrag angående uppföljning av överenskommelse

Regleringsbrev för 2018

den 14 juni 2019

Specialistkompetenskurser inom ramen för läkares vidareutbildning

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2019

Informationssatsning om stöd och vård efter graviditeten

Regleringsbrev för 2018

slutredovisas senast den
28 februari 2021, samt delredovisas senast den
28 februari 2019 och 2020

Neonatalvård

Regleringsbrev för 2018

Kartläggning, behovsinventering och plan senast den 28 februari 2019 och redovisningen av kunskapsstöden senast den 31 maj 2020.

Förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för 2018

den 15 juni 2019

Informationsinsats om donationsregistret hos Socialstyrelsen

Regleringsbrev för 2018

den 8 mars 2019

Kunskap om vård vid ätstörningar

Regleringsbrev för 2018

den 15 november 2019

Kartläggning av vuxna med adhd och dess konsekvenser

Regleringsbrev för 2018

den 15 juni 2019

Enkel, enhetlig och säker klagomålshantering

Regleringsbrev för 2018

Den fördjupade förstudien om Care opinion/”Tyck om vården” ska delredovisas senast den 1 februari 2019. Slutrapportering senast den 31 december 2019.

Pilotverksamhet med barnhälsovård

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2019

Införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2019

Socialstyrelsen ska årligen redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen därutöver göra en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter.

Regleringsbrev för 2018

årligen, den 28 februari

Hjälpmedel

Regleringsbrev för 2018

den 31 maj 2019

E-hälsa och välfärdsteknologi

Regleringsbrev för 2018

deluppdrag a. den 31 maj 2019

deluppdrag b. den 31 maj 2019

Fallprevention

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
1 mars 2021, delredovisningar senast den 29 maj 2019 och den 21 maj 2020.

Nationella strategin för demenssjukdom

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
1 juni 2022. Delredovisnig senast 1 juni 2020.

Webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter - fokus funktionsnedsättning

Regleringsbrev för 2018

den 15 februari 2021

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2019

Habiliteringsersättning

Regleringsbrev för 2018

den 1 juli 2019, den 1 juli 2020

Hemlöshet

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
1 juni 2022, med delredovisningar senast den
1 juni 2019, 2020 och 2021 avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen.

Uppdrag om LVU

Regleringsbrev för 2018

deluppdrag a. den 14 februari 2020

deluppdrag b. den 1 juni 2019.

Anmälningar om misstanke om barn som fara illa eller riskerar fara illa som inte leder till utredning

Regleringsbrev för 2018

den 31 maj 2019

Tillämpningen av barnets rättigheter

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2019

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regleringsbrev för 2018

i samband med årsredovisningen för 2018

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrev för 2018

den 30 juni 2019

Stödtelefon för yrkesverksamma samt ej frihetsberövade personer som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående

Regleringsbrev för 2018

Under 2019 lämna en delredovisning vid en tidpunkt som myndigheten finner lämplig. Slutredovisning senast den 16 december 2020.

Intersex och könsdysfori

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
31 mars 2020, delredovisning senast den 31 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen664 451
ap.1Förvaltningsmedel (ram)664 451

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.120 0833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav INVESTERING100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2555 371
2019-02-2555 371
2019-03-2555 371
2019-04-2555 371
2019-05-2555 371
2019-06-2555 371
2019-07-2555 371
2019-08-2555 371
2019-09-2555 371
2019-10-2555 371
2019-11-2555 371
2019-12-2555 370
Summa664 451
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-39 592-16 00018 50034 500-16 000-71 592
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lovisa Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Statens kulturråd
Statens medicinsk-etiska råd
Verket för innovationssystem
Nordiska ministerrådet
Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting
Vårdföretagarna