Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2019-12-19
N2019/03214/EIN
N2019/03186/SSS (delvis)
N2019/00809/EIN
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Patentombudsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Patentombudsnämnden.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)500
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter1 139-2411 0981 240-142756
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L3
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Bolagsverket
Riksgäldskontoret