Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2019-12-19
N2019/03213/EIN
N2019/03186/SSS (delvis)
N2019/00928/EIN
Patent- och registreringsverket
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Patent- och registreringsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kunskapshöjande och informationsspridande insatser

PRV ska redovisa hur myndigheten arbetar för ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter och minskade intrång i förhållande till allmänhet, näringsliv och offentliga aktörer, inklusive redogöra för vilka aktörer PRV samarbetar med. 

PRV ska även redovisa hur det kunskapshöjande uppdraget (N2016/02167/IF) och det informationsspridande uppdraget (N2017/04031/IFK) omhändertas i PRV:s kärnverksamhet.

Agenda 2030

PRV ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Innovativ statsförvaltning

PRV ska redovisa hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed bidra till att uppfylla det förvaltningspolitiska målet. Med innovativ förvaltning avses här innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. PRV ska även redogöra för vilka aktörer myndigheten samarbetar med i sitt innovationsarbete.

3

Uppdrag

1. Konstnärers förutsättningar att verka i det digitala landskapet

PRV ska med sin sakkunskap bistå Konstnärsnämnden i dess uppdrag att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet.

2. Prognoser

PRV ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas PRV:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Patent- och registreringsverket (Ramanslag)

Disponeras av Patent- och registreringsverket336 770
ap.1Patent- och registreringsverket (ram)336 770

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Patent- och registreringsverket

Anslagsposten får användas för PRV:s förvaltningsutgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:21 Patent- och registreringsverket
ap.120 2063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patent- och registreringsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2528 064
2020-02-2528 064
2020-03-2528 064
2020-04-2528 064
2020-05-2528 064
2020-06-2528 064
2020-07-2528 064
2020-08-2528 064
2020-09-2528 064
2020-10-2528 064
2020-11-2528 064
2020-12-2528 066
Summa336 770
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patent- och registreringsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:21 ap.1Patent- och registreringsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Uppdrag, Information, Försäljning1 022-2 39430 55729 2491 308-64
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Patent, Varumärke, Mönster, Periodisk skrift25299 4685 170325 963325 961214 640
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från den offentligrättsliga verksamheten betalas till inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av PRV.

Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, HI
Justitiedepartementet, L3
Finansdepartementet, BA, ESA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F och RS
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Kulturdepartementet, KO och MD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Konstnärsnämnden
Riksgäldskontoret
Statskontoret