Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:48

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04429/F
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
c/o Etikprövningsmyndigheten, Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning8 200
ap.1Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (ram)8 200

Villkor för anslag 3:12

ap.1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
ap.1246Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25683
2020-02-25683
2020-03-25683
2020-04-25683
2020-05-25683
2020-06-25683
2020-07-25683
2020-08-25683
2020-09-25683
2020-10-25683
2020-11-25683
2020-12-25687
Summa8 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Etikprövningsmyndigheten
Riksgäldskontoret