Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2019-12-19
Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00207/SUND
Fö2019/00208/SUND m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 40 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognos

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

-10 februari,

-4 maj,

-27 juli och 

-23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten11 191
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)11 191

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25933
2020-02-25933
2020-03-25933
2020-04-25933
2020-05-25933
2020-06-25933
2020-07-25933
2020-08-25933
2020-09-25933
2020-10-25933
2020-11-25933
2020-12-25928
Summa11 191
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning. 

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johan Godin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00207/SUND
Fö2019/00208/SUND
Fö2019/00347/SUND
Fö2019/01314/ESL (delvis)