Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2019-12-19
A2019/02316/IAS
A2019/02286/SV (delvis)
Migrationsverket
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 13, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket8 432 572
ap.1Schablonersättning för mottagandet av nyanlända (ram)4 158 087
ap.2Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande (ram)80 000
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)79 000
ap.4Ersättning för ensamkommande barn och unga (ram)2 919 485
ap.5Resor och informationsinsatser vid vidarebosättning (ram)75 000
ap.6Hyreskostnader (ram)56 000
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)225 000
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)230 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)610 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län70 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)70 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända

Anslagsposten avser ersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.2 Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner som har tagit emot många nyanlända i förhållande till sin befolkning. Medel ska betalas ut senast den 1 mars 2020 enligt lista i bilaga Tillfälligt stöd för mottagandet av nyanlända.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Ersättning för ensamkommande barn och unga

Anslagsposten avser sådan ersättning som anges i 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.5 Resor och informationsinsatser vid vidarebosättning

Anslagsposten får användas till utgifter för

  • resor, inklusive omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
  • resor för personer som kan komma ifråga för uttagning,
  • information och förberedande insatser inför överföringen, och
  • statsbidrag till internationella organisationer för arbete med vidarebosättning till Sverige.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska, efter att övriga länsstyrelser har fått tillfälle att yttra sig, besluta om hur stor del av anslagsposten som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen ska vid fördelningen av medel prioritera de län där det finns kommuner som har särskilda behov av att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå enligt 16 c-16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får använda högst 10 miljoner kronor till att utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen samt ta fram metodstöd.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17 och 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 38 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 § och för extraordinära kostnader enligt 36 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34 och 35 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.1214 904Inget0
ap.20Inget0
ap.33 950Inget0
ap.4155 724Inget0
ap.53 750Inget0
ap.62 550Inget0
ap.110Inget0
ap.1211 250Inget0
ap.140Inget0
ap.1530 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.7ram
ap.10ram
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Regioner