Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:1

2019-12-11
SB2019/01582/EU-kansliet
SB2019/01580/FCK (delvis)
Svenska institutet för europapolitiska studier
Box 55
101 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Svenska institutet för europapolitiska studier ska bl.a. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik, göra detta tillgängligt för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige samt tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör EU som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1).

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

3

Uppdrag

Ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Svenska institutet för europapolitiska studier har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari,
4 maj,
27 juli och
23 oktober. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier20 755
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)20 755
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 000
ap.4EU-information - del till MUCF (ram)2 000
Disponeras av Universitets- och högskolerådet5 000
ap.2EU-information - del till Universitets- och högskolerådet (ram)5 000
Disponeras av Linnéuniversitetet1 200
ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet (ram)1 200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 EU-information - del till Universitets- och högskolerådet

Högst 2 500 000 kronor får användas för att genomföra kunskapshöjande åtgärder kring de möjligheter som finns till praktiktjänstgöring och anställning inom EU:s institutioner, byråer och organ.

Högst 2 500 000 kronor får användas för utbildningar för lärare och skolledare som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

ap.3 EU-information - del till Linnéuniversitetet

Medlen får användas för utbildning för yrkesverksamma journalister som syftar till att höja kunskapen om hur beslut fattade på EU-nivå och beslut fattade i ett medlemsland är länkade.

ap.4 EU-information - del till MUCF

Medlen får användas för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.15933 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 055
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 730
2020-02-251 730
2020-03-251 730
2020-04-251 730
2020-05-251 730
2020-06-251 730
2020-07-251 730
2020-08-251 730
2020-09-251 730
2020-10-251 730
2020-11-251 730
2020-12-251 725
Summa20 755
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25100
2020-02-25100
2020-03-25100
2020-04-25100
2020-05-25100
2020-06-25100
2020-07-25100
2020-08-25100
2020-09-25100
2020-10-25100
2020-11-25100
2020-12-25100
Summa1 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Hans Dahlgren
Marcus Nordmeyer
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV, UH
Kulturdepartementet/D
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Linnéuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet