Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser av myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den 23 oktober 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet10 396
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)10 396

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Finanspolitiska rådet

Anslagsposten får användas för Finanspolitiska rådets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.13113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret