Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2019-12-19
Fi2019/04274/RS(delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa sin verksamhet enligt myndighetens instruktion så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Myndigheten ska senast den 15 mars 2020 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1997–2019 i 2019 respektive 2020 års budgetstruktur.

Prognoser och analyser av statens budget

1. Myndighetens prognoser och kalkyler ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag och ska därvid beakta förslag i propositioner samt aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen. Detta innebär dels att prognoserna ska ha en hög precision och sakna systematiska fel, dels att analyserna, när så är möjligt, ska vara förankrade i nationalekonomisk teori och empiri. Prognoserna ska redovisas både i enlighet med strukturen för statens budget och i enlighet med nationalräkenskapernas struktur. Myndigheten ska beakta de rådande makroekonomiska utsikterna och redovisa de viktigaste antaganden som prognosen baseras på.

2. Myndigheten ska, i samband med att den publicerar sina prognoser, förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av prognosdata i ett format som är anpassat till Finansdepartementets verksamhet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa ska bestämmas i samråd med Finansdepartementet.

3. Myndigheten ska fördjupa sin bevakning och analys av områden med en hög prognososäkerhet. Avvikelser ska kunna identifieras i ett tidigt skede. Myndigheten ska löpande och vid behov till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa när stora avvikelser har inträffat.

4. Myndigheten ska redovisa och analysera prognosprecisionen samt analysera och kommentera prognosavvikelser. Myndigheten ska även göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen. Myndigheten ska senast den 10 maj 2020 publicera en rapport med en redovisning av prognosprecisionen och prognosavvikelser avseende budgetåret 2019.

5. Myndigheten ska redovisa vilka insatser som gjorts för att utveckla dess metoder och modeller.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet, och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Prognoser av myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Uppföljning av reglerna för myndigheternas resultatredovisningar

Myndigheten ska följa upp i vilken utsträckning de ändrade bestämmelserna för myndigheternas resultatredovisningar i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag har fått genomslag. I uppdraget ingår att analysera årsredovisningarna för ett urval av myndigheter samt att följa upp hur dessa myndigheter har arbetat för att kunna redovisa enligt de nya kraven. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Utredning om behovet av internrevision

Myndigheten ska utreda om urvalet av de myndigheter som följer internrevisionsförordningen (2006:1228) är ändamålsenligt. Utredningen ska även avse om anställningskravet i 2 § internrevisionsförordningen är ändamålsenligt eller om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas. Utredningen ska dessutom omfatta förutsättningarna för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas. I utredningen ska särskilt kraven för myndigheter som förvaltar EU-medel belysas, bl.a. med avseende på hur kraven på att följa internrevisionsförordningen kan påverkas av ändrade regelverk i den nya programperioden inom EU. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på regeländringar.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Utvecklad styrning och uppföljning av den avgiftsbelagda verksamheten

Myndigheten ska göra en översyn av de strukturer för styrning och uppföljning som används för den avgiftsbelagda verksamheten och vid behov lämna förslag till ändringar i strukturerna. Översynen syftar till att stärka styrkedjan i budgetunderlagen, budgetpropositionen, regleringsbreven och årsredovisningarna. Även myndigheternas rapportering till Ekonomistyrningsverkets årliga avgiftsrapport bör beaktas. Förslagen bör utformas på ett sådant sätt att det skapas ett effektivt informationsflöde som underlättar en framtida digitalisering.

I uppdraget ingår också att analysera den styrning som sker av de avgiftsbelagda verksamheter som inte har full kostnadstäckning som mål. Analysen bör omfatta vilka ekonomiska mål som sätts, hur intäkter och kostnader följs upp, och i vilken omfattning de ekonomiska målen omprövas. Vidare ska myndigheten lämna förslag om vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra styrningen och uppföljningen av sådana verksamheter.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2020.

Framtagande av rapport om den ekonomiska styrningen i staten

Myndigheten ska ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som bl.a. innehåller en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats och förändrats över tid och vilka utmaningar den står inför. Med den ekonomiska styrningen avses resultatstyrningen, den finansiella styrningen, den interna styrningen och kontrollen samt internrevisionen. Rapporten ska både utgöra en kunskapskälla och vara ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Myndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret beträffande beskrivningen av den del av den ekonomiska styrningen som omfattar statens garanti- och utlåningsverksamhet. Rapporten ska belysa den ekonomiska styrningen från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2021.

Underlag om investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2019 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall. Underlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2020.

Pågående uppdrag

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska i enlighet med vad som angavs i dess regleringsbrev för 2019 genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2015–2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020. För uppdraget disponerar myndigheten 145 000 kronor på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket175 469
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)153 672
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)21 797

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Anslagsposten får användas för Ekonomistyrningsverkets förvaltningsutgifter.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravarbete avseende RK Statsbudgetstöd.

Av medlen får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.18 1473 %0
ap.26263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2514 622
2020-02-2514 622
2020-03-2514 622
2020-04-2514 622
2020-05-2514 622
2020-06-2514 622
2020-07-2514 622
2020-08-2514 622
2020-09-2514 622
2020-10-2514 622
2020-11-2514 622
2020-12-2514 627
Summa175 469
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-8671 00012 00012 0000133
Tjänsteexport3310000331
Summa-5361 00012 00012 0000464
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 16 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamöter i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor vardera per år. Arvode till den externa ordföranden i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till en ledamot med högst 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, BA STAB, FPM och TOT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret