Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2019-12-19
Fi2019/04115/SPN
Fi2019/04261/SPN
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Boverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96, prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förbättrade underlag för uppföljning och budgetering

Myndigheten ska redovisa de insatser som gjorts för att förbättra förmågan att utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som den har ett centralt administrationsansvar för, liksom förmågan att bistå Regeringskansliet i att bedöma effekter på anslagsförbrukning och behovet av bemyndiganden för befintliga och tilltänkta stöd och bidrag. Effekterna av gjorda insatser i form av bättre underlag vid förändringar av stöd och ökad prognossäkerhet ska också redovisas.

Nordiskt harmoniseringsarbete

Myndigheten ska redovisa sitt deltagande i nordiska ministerrådets arbete med harmonisering av nordiska byggregler i enlighet med deklarationerna från de nordiska bygg- och bostadsministermötena den 29 maj 2018 och 10 oktober 2019.

Landsbygdspolitik

Myndigheten ska redovisa hur den enligt sina instruktionsenliga uppgifter har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa de åtgärder den har vidtagit för att åstadkomma en mer jämställd offentlig miljö.

Medelsredovisning för klimatanpassning

Myndigheten ska i anslutning till redovisningen av hur den arbetar för att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön också lämna en redovisning av förbrukade medel för denna verksamhet.

3

Uppdrag

1. Lägesrapportering om investeringsstödet för hyresbostäder m.m.

Myndigheten ska månadsvis rapportera med hur stora belopp och för hur många lägenheter stöd har sökts, beviljats och betalats ut med stöd av förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Vid rapporteringstillfällena i februari, maj och oktober ska därutöver uppgifter om de lägenheter för vilka stöd har sökts, beviljats och betalats ut lämnas. Rapporteringen ska innehålla information om andelar lägenheter och andelar projekt med olika antal kvadratmeter.  
Utformningen av ett standardiserat format för rapporteringen ska ske i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

2. Förbereda utvärdering av stödet till byggemenskaper

Myndigheten ska fortlöpande inhämta information om de byggemenskaper som söker och erhåller stöd enligt förordningen (2019:676) om stöd till byggemenskaper och de projekt som stödet avser, för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra en utvärdering av stödet. Tidpunkten för en sådan utvärdering beslutas av Boverket efter avstämning med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

3. Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som myndigheten får från länsstyrelserna i enlighet med uppdragen i länsstyrelsernas regleringsbrev om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen samt om tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet, som ska redovisas till Boverket senast den 29 januari 2021. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2021.

4. Vägledning rörande mellankommunal samordning

Myndigheten ska utveckla dels sin vägledning om hur planläggning bör ske med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden, dels sin tillsynsvägledning när det gäller länsstyrelsernas tillsyn över att sådana frågor som avser användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt (jfr 2 kap. 3 § och 11 kap. 10 § andra stycket 2 plan- och bygglagen [2010:900]). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

5. Internationell förstudie av nationella anspråk i fysisk planering

Myndigheten ska beskriva de nordiska ländernas system för beaktande av nationella värden och anspråk i fysisk planering. Motsvarande beskrivningar ska också göras för ett urval av EU:s medlemsstater, eller de andra länder som myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska göra en översiktlig analys av för- och nackdelar med de studerade systemen. Myndigheten ska därutöver lämna en historisk beskrivning av hur nationella värden och anspråk i den fysiska miljön beaktats i Sverige. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 18 december 2020.

6. Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Myndigheten ska med deltagande av romska företrädare genomföra sådana utbildningsinsatser som tagits fram inom ramen för tidigare regeringsuppdrag (Ku2018/02270/DISK). För uppdraget får myndigheten använda högst 70 000 kronor från anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslagspost 6 Bostad. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2020. Uppdraget ska senast den 1 mars 2021 redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län, med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet). Medel som inte har utnyttjats ska senast i samband med redovisningen återbetalas till Kammarkollegiet med hänvisning till detta beslut.

7. Vägledning rörande dricksvattenförsörjning vid planläggning

Myndigheten ska mot bakgrund av de behov som identifierats i Boverkets rapport 2018:35 Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter, utveckla sin vägledning till kommuner och länsstyrelser rörande tillämpningen av plan- och bygglagen för att trygga dricksvattenförsörjningen. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

8. Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Boverket ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021 enligt anvisningar från Tillväxtverket.

9. Förändrad redovisning

Regeringsuppdraget om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (2014/5377/ENT) ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2020.

10. Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslag och anslagsdelar som den har dispositionsrätt till med tillhörande kommentarer för åren 2020–2023. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser ska Boverket även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel.

Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

11. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas myndighetens pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket25 000
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m. (ram)25 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad, för undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag med ekonomiska svårigheter, samt för stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, i det senare fallet i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad. Högst 2 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)40 000
ap.2Stöd till byggemenskaper (ram)3 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten får användas för statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

ap.2 Stöd till byggemenskaper

Anslagsposten får användas för statligt stöd i enlighet med bestämmelserna i förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper.

1:4

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket310 462
ap.1Förvaltningskostnader (ram)310 462
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.3Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)3 000
Disponeras av Lantmäteriet20 000
ap.11Digitalt kunskapslyft (ram)20 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för att förbereda införandet av krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader.

Av anslagsgposten får 10 000 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen digitalt (N2017/07543/PBB).

Av anslagsposten får 16 000 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö (N2017/07419/PBB).

Av anslagsposten får 15 000 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (N2016/07801/PBB).

ap.3 Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.11 Digitalt kunskapslyft

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (N2017/07544/PBB).

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket160 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus (ram)60 000
ap.2Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (ram)100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län5 000
ap.3Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)5 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Anslagsposten får användas för stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd har fattats före den 1 januari 2019. Högst 1 000 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.2 Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Anslagsposten får användas för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd har fattats före den 1 januari 2019. Högst 2 000 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.3 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Medlen får inte användas för att fatta nya beslut om stöd.

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket2 075 000
ap.3Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)2 075 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län3 000
ap.1Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)3 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.5Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län

Anslagsposten får användas för att finansiera en stödfunktion för samtliga länsstyrelser i frågor rörande investeringsstödet.

ap.3 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsposten får användas för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande i enlighet med bestämmelserna i förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Högst 7 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

ap.5 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

1:9

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket31 500
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)31 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 500
ap.2Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 500

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder mot radon i småhus i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus. Högst 2 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

ap.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.

1:10

Innovativt och hållbart byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket25 000
ap.1Innovativt och hållbart byggande (ram)25 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Innovativt och hållbart byggande

Anslagsposten får användas för bidrag i enlighet med förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, där myndighetens beslut om stöd har fattats före den 1 januari 2019. Högst 2 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Stöd för gröna och trygga samhällen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket50 000
ap.1Stöd för gröna och trygga samhällen (ram)50 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Stöd för gröna och trygga samhällen

Anslagsposten får användas för statligt bidrag till kommuner i enlighet med bestämmelserna i förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer, där myndighetens beslut har fattats före den 1 januari 2020. Högst 4 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stödet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:4 Boverket
ap.19 3303 %0
ap.303 %0
ap.1103 %0
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.10Inget0
ap.30300 0000
ap.50Inget0
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:10 Innovativt och hållbart byggande
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Boverket
ap.4ram
ap.8ram
ap.10ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Boverket
ap.130 00010 00010 00010 0002023
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.37 500 0003 150 0002 950 0001 400 0002023
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.120 00020 000

2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellerna ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Övriga villkor

Av 5 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) följer att Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. Boverket ska informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) innan kreditutrymme utnyttjas.

Garantier
Boverket får under 2020 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till ett belopp om högst 8 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2525 872
2020-02-2525 872
2020-03-2525 872
2020-04-2525 872
2020-05-2525 872
2020-06-2525 872
2020-07-2525 872
2020-08-2525 872
2020-09-2525 872
2020-10-2525 872
2020-11-2525 872
2020-12-2525 870
Summa310 462
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Garantier
Kreditgarantier42 745-7 0914 4085 080-67234 982
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i regeringsbeslut den 7 april 1994 (Fi1994/001034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen (Finansdepartementet).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Boverket får använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av stöd till solceller enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi under tiden tills medel för utbetalningar erhållits från Statens Energimyndighet.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Lars Arell
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/MK och DL
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket