Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2019-12-19
UD2019/04008/FH
UD2019/18963/PLAN (delvis)
UD2019/19241/IU (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Svenska institutet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95, prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/2020:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Svenska institutet.

VERKSAMHET

Svenska institutets huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

  1. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån, antalet deltagare per land samt resultat av genomförda program.

  2. För stipendieprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån, vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna samt resultat av genomförda program.

  3. Svenska institutet ska senast den 16 mars 2020, till regeringen (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2020.

  4. Svenska institutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt
    19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

  5. Svenska institutet ska i årsredovisningen för 2020 redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska handelspolitik.

3

Uppdrag

Redovisning av prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den    

- 10 februari,
- 4 maj,
- 27 juli och
- 23 oktober 

Praktik i staten

Svenska institutet ska ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdragen ska redovisas till Stadskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Demokratisatsningen

Svenska institutet ska bidra till genomförandet av regeringens prioriteringar för främjandet av demokrati. Myndigheten ska genomföra uppdraget genom att bland annat utarbeta särskilt kommunikationsmaterial som riktar sig till unga och som kan användas i digitala kanaler. Myndigheten ska även förbereda insatser inför jubileumsåret 2021 då den svenska demokratin fyller 100 år. Svenska institutet ska föra dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartemenetet) under genomförandet av uppdraget. 

Internationellt högnivåforum om Förintelsen och antisemitism

Svenska institutet ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet) ta fram ett kommunikationsmaterial för användning inför, under och efter Internationellt högnivåforum om Förintelsen och antisemitism som äger rum i oktober 2020. 

Äldre regeringsuppdrag som fortsätter under 2020

Expo2020 i Dubai

Svenska institutet ska vara delaktigt i förberedelsearbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai (UD2017/20824/FH). De insatser som genomförs inom detta uppdrag ska beslutas i samråd med Kommittén (UD 2017:01) för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020. Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning. 

Export- och investeringsstrategin 

Svenska institutet ska inom ramen för ordinarie uppdrag medverka i Team Sweden och andra insatser i export- och investeringsstrategin där det bedöms vara lämpligt och kan ge ett mervärde.

Svenska institutet ska utveckla ledarskapsprogrammet She Leads vidare genom att inkludera även andra länder i Gulfen, och länka programmet till förberedelsearbetet inför Expo 2020 i Dubai (UD2019/05103/FH).

Svenska institutet ska i samarbete med relevanta aktörer fortsätta samarbetet kring praktik för unga amerikaner i svenska teknikföretag - startupföretag såväl som större företag (UD2019/05103/FH). 

Uppdragen samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning. 

Exportpris inom de kulturella och kreativa näringarna

Svenska institutet ska administrera samt dela ut ett exportpris för insatser inom de kulturella och kreativa näringarna (UD2016/21867/FH). Priset ska uppmärksamma personer eller företag som bidragit till svensk export och en stärkt Sverigebild i utlandet. I uppdraget ingår juryhantering för att komma fram till en vinnare samt att ta fram en prisplakett och underlag för kommunikation. I samband med prisets utdelande ska Svenska institutet även tillhandahålla en utställning som visar upp de deltagande näringarna. Prisceremonin ska genomföras under det andra kvartalet 2020. Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning. 

Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Svenska institutet har fått i uppdrag (A2017/01962/ARM) att medverka till att information om olika regelverk och annan relevant information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format. Portalsidan lanserades den 1 augusti 2018, och Svenska institutet ska fortsätta utveckla sidan i samarbete med de sju andra myndigheter som också fått uppdraget. Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning. 

Genomförande av Agenda 2030

Svenska institutet ska i samråd med regeringen (Utrikesdepartementet) fortsätta att utveckla stöd till utlandsmyndigheterna för att främja Agenda 2030 och dess globala mål (UD2019/05103/FH). Unga personer samt grupper som kan föra budskapet vidare är prioriterade målgrupper. Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning. 


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet131 360
ap.1Svenska institutet (ram)131 360

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader. Högst 360 000 kronor får även användas för projekt till Raoul Wallenbergs minne. 

Minst 2 miljoner kronor ska användas för insatser inom förberedelsearbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet93 015
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)93 015
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)13 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)80 015

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med den strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland som planeras gälla från och med 2020. Om beslut om ny strategi skulle fattas efter årsskiftet kommer den nu gällande strategin att förlängas att gälla fram till dess att en ny strategi antas.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Svenska institutets verksamhet för samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016-2020.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet254 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)220 000
ap.11.6Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030 (ram)55 000
ap.11.7Kompetensförsörjning genom högre utbildning (ram)165 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.6 Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.11.7 Kompetensförsörjning genom högre utbildning

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 30 785 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.13 9403 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.603 %0
ap.11.703 %0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.38 0006 2308898812029
ap.2.436 00024 1349 1112 7552029
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.64 0003 30169902022
ap.11.7131 000100 00031 00002022
ap.2115 00012 0602 94002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, EC, EU, IU, KOM, PLAN, RS
Utbildningsdepartementet, UH, F
Kulturdepartementet, MD, KL
Näringsdepartementet, BI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
V.S. VisitSweden AB
Sveriges export- och investeringsråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Riksföreningen Sverigekontakt

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:5, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

UD2019/04008/FH
UD2019/18963/PLAN (delvis)
UD2019/19241/IU (delvis)
UD2019/19712/FH