Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
27

2019-12-17
Ku2019/02020/LS (delvis)
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens medieråd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens medieråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Statens medieråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt.

3

Uppdrag

Prognoser 2020-2023

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 10 februari,
  • 4 maj och
  • 23 oktober.

Information om upphovsrätt för barn och unga

Statens medieråd ska, inom ramen för sitt uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Statens medieråd ska i årsredovisningen redovisa vilka insatser som gjorts på detta område.

Genomföra kampanjen No Hate Speech Movement

Statens medieråd får använda 1 200 000 kronor för att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement, i enlighet med tidigare beslutat uppdrag (Ku2017/00785/DISK). I uppdraget ingår att  utveckla insatser som ökar kunskapen och medvetenheten om rasism och liknande former av fientlighet i digitala miljöer bland barn och unga. Slutredovisning ska ske senast den 16 november 2020. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförandet av uppdraget, en analys och bedömning av utfall och effekter, en framåtsyftande behovsanalys, samt förslag på fortsatta åtgärder. Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021. Vid samma tidpunk ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. 

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Statens medieråd får använda 2 000 000 kronor för att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) genom att utveckla samverkan och myndighetens verksamhet på området i enlighet med tidigare beslutat uppdrag (Ku2019/01659/MD). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Ku2019/01659/MD

Redovisning till Kulturdepartementet 10 november 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd23 320
ap.1Statens medieråd (ram)23 320

Villkor för anslag 11:4

ap.1 Statens medieråd

Anslaget får användas för Statens medieråds förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.16993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 943
2020-02-251 943
2020-03-251 943
2020-04-251 943
2020-05-251 943
2020-06-251 943
2020-07-251 943
2020-08-251 943
2020-09-251 943
2020-10-251 943
2020-11-251 943
2020-12-251 947
Summa23 320
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Johanna Granfors
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter