Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2019-10-24
A2019/01933/MRB
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor52 618
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)14 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)9 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)29 000
Disponeras av Kammarkollegiet21 101
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)9 000
ap.10Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (ram)12 101
Disponeras av Socialstyrelsen3 000
ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)3 000
Disponeras av Forum för levande historia200
ap.4Åtgärder mot rasism m.m. (ram)200

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Högst 320 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2019 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt en lämna bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.4 Åtgärder mot rasism m.m.

Forum för levande historia ska utbetala 200 000 kronor till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA) efter rekvisition. Medlen får användas för bidrag till ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om rasism och liknande former av fientlighet. Av bidraget ska 100 000 kronor utgöra prissumman och högst 100 000 kronor användas för administrativa kostnader. Forum för levande historia ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen använts.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för att motverka diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden samt för att säkra hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Av medlen ska:

  • 2 000 000 kronor användas av Socialstyrelsen för uppdrag om att ta fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens profession om vård och behandling samt eftervård och uppföljning vid intersexuella tillstånd (S2018/03510/FS). Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 5 april 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 666 000 kronor vardera användas av Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Statens skolverk för uppdrag om att vara strategiska myndigheter för att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2018 (Ku2018/01457/DISK, Ku2018/01458/DISK och U2018/02964/S). Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Av medlen ska:

  • 2 600 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK) om att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 17 april 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 4 300 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 29 januari 2015 (Ku2015/00319/KA) och den 30 juni 2016 (Ku2016/01672/DISK) om utbildningsinsats om rasism i historien och i dag. Redovisning ska ske i samband med redovisningen av myndighetens uppdrag om att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02633/DISK). Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 17 april 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 1 150 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669/DISK) om att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 20 december 2016 (Ku2016/02859/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning. Rekvisitionen ska ske senast den 2 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 1 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01428/DISK) om att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK). Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 1 200 000 kronor användas av Statens medieråd i enlighet med regeringens beslut den 16 mars 2017 (Ku2017/00785/DISK) för att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK). Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 250 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 27 april 2017 (Ku2017/01194/DISK) om att genom samordning och finansiering i förmedlingen av utställningen Vi är romer bidra till romskt medskapande. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 17 april 2020.Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
  • 500 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet i enlighet med regeringens beslut den 9 november 2017 (Ku2017/02333/DISK). Redovisning av uppdraget ska lämnas i enlighet med regeringens beslut den 9 november 2017 (Ku2017/02333/DISK). Rekvisitionen ska ske senast den 1 mars 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 17 april 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

2 maj

25 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.29 2989 298002020
ap.329 00029 000002020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Per Bolund
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket