Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2019-12-19
S2019/05315/RS
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 38084
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Återkommande uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

10 februari

4 maj

27 juli 

23 oktober

Forskning inom äldreområdet

Forte ska fortsätta att stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha samma inriktning som beskrivs i uppdraget Forskning inom äldreområdet i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2021. Forte får för uppdragets genomförande använda 36 000 000 kronor under 2020, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om ungas levnadsvillkor

Forte ska fortsätta arbetet inom ungdomsforskningens område. Närmare information om uppdraget finns i regleringsbrevet för 2020 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 8 Forskning om ungdom.

Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa

Forte ska fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykisk ohälsa. Forskningen ska fokusera på två områden. Det första området handlar om förebyggande av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Med psykisk ohälsa menas här ångest och depression och vissa andra psykiska besvär av mindre allvarlig natur. Det andra området ska handla om samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik. Med svår psykiatrisk problematik avses exempelvis kroniska psykoser eller svår och långvarig depression. För uppdraget får Forte använda 10 000 000 kronor under 2020. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Forte.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15
Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbeteRegeringsbeslut S2017/06345/SF samt i regleringbrev för Forte för 2019
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut S2017/01076/FSSlutredovisas 2020-12-31

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 488
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)36 488

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds förvaltningsutgifter.

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd661 503
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)661 503

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslagsposten får användas för att finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 0943 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.119 845Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.12 800 000641 008493 0501 665 9422026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 041
2020-02-253 041
2020-03-253 041
2020-04-253 041
2020-05-253 041
2020-06-253 041
2020-07-253 041
2020-08-253 041
2020-09-253 041
2020-10-253 041
2020-11-253 041
2020-12-253 037
Summa36 488
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Henrik Ingrids
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)