Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2019-12-19
U2019/00696/S
U2019/00875/S
U2019/01214/S m.fl.
Se bilaga 1
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Skolforskningsinstitutet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Skolforskningsinstitutet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Uppdrag som givits i särskild ordning

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2020 och 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2020 och 15 januari 2021

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till
föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet24 387
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)24 387

1:13

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet18 543
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)18 543

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:12 Skolforskningsinstitutet
ap.17313 %0
1:13 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Praktiknära skolforskning
ap.137 00019 00012 0006 0002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 032
2020-02-252 032
2020-03-252 032
2020-04-252 032
2020-05-252 032
2020-06-252 032
2020-07-252 032
2020-08-252 032
2020-09-252 032
2020-10-252 032
2020-11-252 032
2020-12-252 035
Summa24 387
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:15, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

U2019/00696/S
U2019/00875/S
U2019/01214/S
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04376/S