Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:42

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04423/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur forskningsstödet har fördelats mellan olika universitet och högskolor samt olika stödformer,
 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
 • storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag,
 • genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag, och
 • forskares nationella och internationella mobilitet.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, hur medel fördelas för ändamålet samt hur myndigheten arbetar för att kunna redovisa statistik, analys och uppföljning inom området.

Utvecklingsforskning

Inom utvecklingsforskning, som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, ska Vetenskapsrådet redovisa hur bidragen har fördelats mellan olika forskningsämnen samt regioner och länder.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Uppföljning av utbetalade bidrag

Vetenskapsrådet ska redovisa myndighetens uppföljning av de ekonomiska återrapporteringar som har inkommit från bidragsmottagarna. 

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, 
 • myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet, varvid kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska redovisas särskilt, och
 • myndighetens arbete med att upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden.

2

Organisationsstyrning

Miljöledning

Vetenskapsrådet ska redovisa åtgärder för hur myndigheten kan förbättra sitt miljöledningsarbete i enlighet med förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2020.

3

Uppdrag

Utreda organisationen av kliniska kommittéer

Vetenskapsrådet ska göra en översyn av myndighetens organisation rörande den verksamhet som bedrivs inom ramen för Kommittén för kliniska studier och Kommittén för klinisk behandlingsforskning. I uppdraget ingår att analysera hur verksamheten kan utvecklas för att  öka kvaliteten på kliniska studier i Sverige samt för att i högre utsträckning kunna tillgodose näringslivets behov i syfte att öka antalet företagsfinansierade studier i Sverige. Vetenskapsrådet ska inhämta synpunkter från externa aktörer. Vetenskapsrådet ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2020.

Utvärdering av klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalet

Vetenskapsrådet ska utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av det s.k. ALF-avtalet. Utvärderingen ska göras med utgångspunkt i de förslag som den nationella styrgruppen för ALF beslutat om och ska utgå från aspekterna den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. Vetenskapsrådet ska under arbetets gång föra en dialog med Socialstyrelsen och den nationella styrgruppen för ALF. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen

Genom samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova) (N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter ska Vetenskapsrådet, utifrån sina ansvarsområden, bistå regeringen i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram 2019–2022. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter senast den 1 mars fr.o.m. 2021 t.o.m. 2023.

Öppen tillgång till forskningsresultat

Vetenskapsrådet ska samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Vid genomförandet av uppdraget ska Vetenskapsrådet inhämta synpunkter från Kungl. biblioteket, universitet och högskolor samt Riksarkivet. Uppdraget ska redovisas i Vetenskapsrådets årsredovisning för 2020.

Internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska främja svenskt forskningssamarbete med USA i linje med implementeringsavtalet mellan Utbildningsdepartementet och amerikanska Departement of Health and Human Services inom cancerområdet (U2016/04011/F). Uppdraget ska redovisas i Vetenskapsrådets årsredovisning för 2020.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska genomföra ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forsknings- programmet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Under 2020 disponerar Vetenskapsrådet 14 050 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2020 uppförda anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administrativa kostnader. Vetenskapsrådet ska till regeringen (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 29 mars 2021 redovisa vilka bidrag som under 2020 har beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska redovisa statistiska data för perioden 2000–2019 när det gäller följande indikatorer.

 • Antalet vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inklusive Sverige.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2020.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2021. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2020.

Statistiska underlag 3

Vetenskapsrådet ska ta fram statistiska data för svensk forsknings internationella attraktivitet och omfattningen av investeringarna inom forskning och utveckling. Dessutom ska statistiska data tas fram för forskningens kvalitetsförstärkning, inklusive utfall inom EU:s forskningsfinansiering, och jämställdhet gällande förhållandena inom universitet och högskola. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2020. 

Metoder för uppföljning av samverkan och samhällspåverkan inom utbildning och forskning

Vetenskapsrådet ska göra en förstudie för att identifiera metoder för uppföljning av det forskningspolitiska målet som rör samverkan och samhällspåverkan och som regeringen beskriver i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Uppdraget ska genomföras i samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Universitetskanslersämbetet och synpunkter ska inhämtas från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) samt övriga berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Forskning om rasism

Vetenskapsrådet ska redovisa beviljade bidrag och annan verksamhet inom uppdraget om att utlysa medel för ett forskningsprogram inom området rasism (U2016/00588/F). Uppdraget ska delrapporteras till regeringen (Utbildningsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2020.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag till Vetenskapsrådet i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut, som fortfarande pågår

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

U2019/04241/F

den 31 januari 2021

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och Max IV

U2019/01625/F

den 31 december 2020

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

S2017/01706/FS

den 31 december 2020

Uppdrag om samverkansnätverk för klinisk forskning

U2017/03103/F

den 22 februari 2020

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram

U2017/02404/F

Årligen den 1 mars

Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel (tillsammans med Vinnova)

N2015/08694/IF

den 29 mars 2024

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet6 035 846
ap.1Kliniska studier (ram)50 000
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)5 870 846
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)115 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att fortsätta att utveckla verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 12 000 000 kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 343 529 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 884 617 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 066 155 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 159 743 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessurer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av European Spallation Source ERIC (ESS) i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) och budgetpropositionerna för 2015 (prop. 2014/15:1) och 2017 (prop. 2016/17:1) samt 41 miljoner kronor avseende kärnteknisk forskning, ska totalt 524 miljoner kronor användas 2020 för bidrag till ESS. Utbetalningen av det totala beloppet ska ske senast den 31 januari 2020.

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av ESS ska högst 4 miljoner kronor användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för ESS. Stödfunktionen ska bl.a. förbereda för att Sverige ska ha möjlighet att bidra med naturabidrag (in-kind) till ESS.

De medel som Vetenskapsrådet tillför ESS kan konsortiet använda som medfinansiering för aktiviteter inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden fram till och med 2020.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat-, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera 15 miljoner kronor för forskning om och utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket. Av anslaget ska högst 2 miljoner kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i valideringsprojekt av alternativa metoder till djurförsök som organiseras av EU:s referenslaboratorium och som omfattas av uppdragsbeskrivningen för valideringslaboratorier (EU-NETVAL).

13. Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2016/17:50) och budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1), varav minst 
– 50 miljoner kronor för biobanker och register,
– 25 miljoner kronor för ett nationellt forskningsprogram inom antibiotikaresistens,
– 30 miljoner kronor för ett nationellt forskningsprogram inom migration/integration,
– 20 miljoner kronor för jämlika villkor,
– 40 miljoner kronor för datadriven forskning,
– 40 miljoner kronor för ökat nyttjande av forskningsinfrastrukturer, och
– 90 miljoner kronor för forskarskolor.

14. Anslagsposten ska finansiera 10 miljoner kronor till utvecklingen av en testbädd vid Esrange. Vetenskapsrådet ska utbetala medlen engångsvis till Rymdstyrelsen efter rekvisition senast den 30 april 2020.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finansiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet360 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)360 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, t.ex.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet167 731
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)167 731

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Vetenskapsrådets förvaltningsutgifter.

3:9

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet49 183
ap.1Sunet (ram)49 183

Villkor för anslag 3:9

ap.1 Sunet

1. Anslaget får användas för utgifter för Sunet samt vissa andra organisationer. Anslaget får även användas för utgifter för grundanslutning till Sunet för de konstnärliga högskolorna, statliga kulturarvsinstitutioner och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

2. Anslaget får användas för finansiering av utveckling av gemensamma lösningar inom digital kommunikation och it-tjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.5293 542Inget0
ap.65 750Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.118 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.15 0313 %0
3:9 Sunet
ap.12 459Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.150 00040 00010 00002030
ap.518 795 0005 812 1254 822 2188 160 6572030
ap.6255 000100 00090 00065 0002030
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 950 000378 000378 0001 194 0002030
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Bemyndigande om medlemskap i ERIC-konsortium

Vetenskapsrådet får under 2020 besluta om medlemskap i nedan angivna fyra konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionen för 2020 (prop 2019/20:1).

 • Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, och
 • European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, 
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, och
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 10 000 000 kronor, varav 6 000 000 kronor för finansiering av dataportalen under förutsättning att den placeras i Sverige.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)305 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2518 077
2020-02-2518 077
2020-03-2518 077
2020-04-2518 077
2020-05-2518 077
2020-06-2518 077
2020-07-2518 077
2020-08-2518 077
2020-09-2518 077
2020-10-2518 077
2020-11-2518 077
2020-12-2518 067
Summa216 914
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:9 ap.1Sunet
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, DOM
Utrikesdepartementet, IU
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Miljödepartementet, KE SM
Näringsdepartementet, EIN, SMF
Kulturdepartementet, CSM
Infrastrukturdepartementet, HIE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Jordbruksverket
Kungl. Vetenskapsakademien
Rymdstyrelsen
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret