Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om Bokföringsnämndens anslag (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Bokföringsnämnden.

VERKSAMHET

Bokföringsnämndens uppgifter framgår av förordningen (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella redovisningskrav

Bokföringsnämnden ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

10 februari
4 maj
27 juli
23 oktober

Pågående uppdrag

Uppdrag att särskilt se över de allmänna råd som avser redovisning av materiella anläggningstillgångar. Bokföringsnämnden ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 maj 2020 (Fi2019/03123/S3).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden10 667
ap.1Bokföringsnämnden (ram)10 667

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Bokföringsnämnden

Anslaget får användas för Bokföringsnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.13203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, L1
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret