Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 11

2019-12-19
A2019/02323/MRB
A2019/02296/SV(delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 136).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter framgår av lag (1993:335) om Barnombudsman och förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Barnombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Agenda 2030

Barnombudsmannen ska redovisa hur myndigheten i sitt arbete med att systematiskt följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

1. Barnombudsmannen ska erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter, i enlighet med beslut om särskilt uppdrag eller uppdrag alternativt återrapporteringskrav i respektive myndighets regleringsbrev för 2020. Myndigheterna är Boverket (Fi/2019/03125/SPN), Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Stödet ska utgå från erfarenheterna och resultatet av Barnombudsmannens uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet (S2016/07875/FST). Barnombudsmannens stöd ska utformas i dialog med och anpassas utifrån myndigheternas behov. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

2. Barnombudsmannen ska fortsatt samverka med länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner (A2019/01274/MRB). 

3. Barnombudsmannen ska fortsatt genomföra utbildnings- och spridningsinsatser utifrån vägledningen (Ds 2019:23) till primära målgrupper i statliga myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter och till primära målgrupper i kommuner och regioner samt sprida vägledningen till dessa målgrupper i samband med olika utbildningsinsatser i enlighet med beslut den 14 november 2019 (A2019/02059/MRB). Uppdraget ska redovisas, inklusive ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

4. Barnombudsmannen ska samla rättspraxis avseende FN:s konvention om barnets rättigheter från nationella och internationella domstolar. I uppdraget ingår att samla befintlig rättspraxis i en databas och att regelbundet uppdatera denna med ny rättspraxis. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

5. Barnombudsmannen ska fortsatt inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter. Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 2:2, anslagspost 7 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2020. En delredovisning av uppdraget ska ske i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01276/MRB). En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. 

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/ATill Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen26 257
ap.1Barnombudsmannen (ram)26 257

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 188
2020-02-252 188
2020-03-252 188
2020-04-252 188
2020-05-252 188
2020-06-252 188
2020-07-252 188
2020-08-252 188
2020-09-252 188
2020-10-252 188
2020-11-252 188
2020-12-252 189
Summa26 257
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Boverket
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret