Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2019-12-17
I2019/03362/E
I2019/03328/SVS (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 21, bet. 2019/20:NU3, rskr. 2019/20:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:5

Laddinfrastruktur längs större vägar (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket48 500
ap.3Laddinfra större väg - del till TRV (ram)48 500
Disponeras av Statens energimyndighet1 000
ap.2Laddinfra större väg - del till STEM (ram)1 000
Disponeras av Naturvårdsverket500
ap.1Laddinfra större väg - del till NV (ram)500

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Laddinfra större väg - del till NV

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stödet.

ap.2 Laddinfra större väg - del till STEM

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter kopplade till arbete med stödet.

ap.3 Laddinfra större väg - del till TRV

Anslagsposten får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbladdning av laddfordon för tillgänglighet längs större vägar. Medel på anslagsposten får fördelas först efter beslut av regeringen. 

Högst 3,5 miljoner kronor får användas för myndighetens utgifter kopplat till stödet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar
ap.3100 00050 00050 000
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period. 

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Lina Kinning
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KL och V
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet