Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2019-12-17
I2019/03373/US
I2019/03329/SVS (delvis)
I2019/00358/US
Trafikanalys
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Trafikanalys
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Trafikanalys.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Trafikanalys pågående uppdrag.

2. Prognoser

Trafikanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

3. Korttidsprognos över den svenska fordonsflottans utveckling

Trafikanalys ska senast den 15 maj 2020 till regeringen (Infrastrukturdepartementet) redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid.

4. Jämställdhet

Trafikanalys ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys66 001
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)66 001
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet avseende maritima näringar. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas av Trafikanalys för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter. Medel på anslagsposten omfattar även myndighetens kostnader för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.103 %0
ap.21 9803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 500
2020-02-255 500
2020-03-255 500
2020-04-255 500
2020-05-255 500
2020-06-255 500
2020-07-255 500
2020-08-255 500
2020-09-255 500
2020-10-255 500
2020-11-255 500
2020-12-255 501
Summa66 001
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret