Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2019-12-19
I2019/00965/E
I2019/03406/E
I2019/03327/SVS
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Elsäkerhetsverket ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå arbetat och avser arbeta för att främja jämställdhet inom myndighetens verksamhet och i energisektorn.

Ekodesigndirektivets och energimärkningsförordningens produktförordningar

Elsäkerhetsverket ska, tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, bistå Statens energimyndighet med att utarbeta förslag och vara pådrivande i det europeiska arbetet med utveckling av ekodesigndirektivets och energimärkningsförordningens produktförordningar avseende resurseffektivitet, reparerbarhet och återvinningsbarhet samt verka för att frågan om krav på produkters tekniska livslängd tas upp i samband med nya produktförordningar. Myndigheten ska i arbetet verka för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten.

3

Uppdrag

Prognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– den 10 februari,
– den 4 maj,
– den 27 juli, och
– den 23 oktober.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Elsäkerhetsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2021.

Pågående uppdrag

Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukterUppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter beslutades den 21 december 2017 (dnr M2017/01659/Ee, dnr M2017/03160/S). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021.
Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvarUppdrag om precisering av uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter om totalförsvarsplanering beslutades den 20 december 2018 (dnr M2018/02932/S). Uppdraget ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2020.
Praktik för personer med funktionsnedsättningUppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. beslutades den 19 april 2018 (dnr A2018/00925/A). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
Praktik för nyanländaUppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (dnr Fi2018/01701/ESA). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheterRedovisning av regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (dnr 2014/05377/ENT) ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2020 och den 1 mars 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket65 303
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)65 303

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Anslagsposten får användas för Elsäkerhetsverkets förvaltningsutgifter.

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 9593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 442
2020-02-255 442
2020-03-255 442
2020-04-255 442
2020-05-255 442
2020-06-255 442
2020-07-255 442
2020-08-255 442
2020-09-255 442
2020-10-255 442
2020-11-255 442
2020-12-255 441
Summa65 303
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter2552001 65001 6501 650
Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.2552020 152237 500255 000-17 5002 652
Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m25520032 000032 00032 000
Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.255202 00064 10064 10002 000
Summa022 152335 250319 10016 15038 302
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift för auktorisation som elinstallatör enligt 23 § elsäkerhetsförordningen (2017:218). Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av
denna avgift.


Elsäkerhetsverket ska i sin årsredovisning och budgetunderlag redovisa
de kostnader Affärsverket svenska kraftnät (SvK) har för elberedskap
som rapporteras till Elsäkerhetsverket enligt SvK:s regleringsbrev.

Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Fredrik von Malmborg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Justitiedepartementet/SSK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet, näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret