Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Fi2019/04277/BATOT (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02), och 1:2 (utg.omr. 26)
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129, prop. 2019/20:1 utg.omr. 26, bet. 2019/20:FiU4, rskr. 2019/20:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet240 520
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 790
ap.3EIPA (ram)600
ap.4Kapitaltillskott till AIIB (ram)238 130

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgifter i Bruegel och i Europarådets utvecklingsbank. Avgifterna beräknas för 2020 uppgå till 132 812 respektive 27 940 euro. 

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet eller Finansdepartementet) eller Sveriges ständiga representation vid Europarådet tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.3 EIPA

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften för 2020 uppgår till 55 000 euro.

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt betalningsunderlag direkt från EIPA eller de betalningsunderlag som Regeringskansliet (Finansdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.4 Kapitaltillskott till AIIB

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges kapitaltillskott 2020 till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) om 25 200 000 US-dollar.

Kammarkollegiets betalning ska ske skyndsamt och vara AIIB tillhanda senast den 10 januari 2020. Betalning ska i övrigt ske enligt betalningsunderlag från banken (se bilaga).

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.153Inget0
ap.30Inget0
ap.423 813Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.2300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, TOT, FPM, IA1 och IA2
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksbanken
Riksgäldskontoret