Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2019-12-19
Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00096/SUND
Fö2019/00211/SUND (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försvarets radioanstalt
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Försvarets radioanstalt.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets radioanstalt ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Utvecklad försvarsunderrättelseförmåga

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur myndighetens försvarsunderrättelseförmåga har utvecklats. Av redovisningen ska även effekter framgå. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 

Skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur arbetet med att utveckla skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna mot de allvarligaste hoten har utvecklats. Utvecklingen av verksamheten och samarbetet med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ska analyseras och kommenteras. 

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Försvarets radioanstalt ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret. 

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet.

2

Organisationsstyrning

Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Redovisningen ska genomgående göras med kön som övergripande indelningsgrund. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Försvarets radioanstalt ska även i tabellform redovisa genomsnittslön för de olika kategorierna samt förändring av genomsnittslön, uppdelat på kön. Tabellen ska visa kronor per månad respektive löneutvecklingen i procent. Tabellerna ska analyseras och kommenteras, där ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i analysen. En jämförelse med de tre föregående åren ska göras. Av stödverksamheten ska det för 2020 framgå hur stor andel av IT-verksamheten som är kärnverksamhet. Kategorierna är enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2.

Jämställdhet

Försvarets radioanstalt ska redovisa resultatet av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att dels öka andelen kvinnor i myndigheten och dels öka andelen kvinnor på ledande befattningar. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarets radioanstalt ska fortsatt stödja Försvarsmakten i dess uppgift att genomföra aktiva operationer i cybermiljön för ett förstärk cyberförsvar. 

Tekniskt detekterings- och varningssystem

Försvarets radioanstalt ska fortsatt utveckla och på begäran kunna placera ut tekniska detekterings- och varningssystem (TDV) vid de mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag, som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Utplaceringen av TDV ska ske i samverkan med Säkerhetspolisen. Utplaceringen av TDV bör föregås av en utvärdering av uppdragsgivarens informationssäkerhetsnivå och förmåga avseende incidenthantering t.ex. genom en IT-säkerhetsanalys. Verksamheten ska bedrivas inom ekonomisk ram. Försvarets radioanstalt bör hålla Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerad om det fortsatta arbetet med TDV. Försvarets radioanstalt ska senast den 1 oktober 2020 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur verksamheten fortskrider.

Prognos

Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

-10 februari,

-4 maj,

-27 juli och

-23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt1 271 189
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)1 271 189

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.138 1353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)720 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)123 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25105 932
2020-02-25105 932
2020-03-25105 932
2020-04-25105 932
2020-05-25105 932
2020-06-25105 932
2020-07-25105 932
2020-08-25105 932
2020-09-25105 932
2020-10-25105 932
2020-11-25105 932
2020-12-25105 937
Summa1 271 189
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 7, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00096/SUND
Fö2019/00211/SUND (delvis)
Fö2019/00232/SUND (delvis)
Fö2019/00260/SUND (delvis)
Fö2019/00262/SUND
Fö2019/00358/SUND (delvis)
Fö2019/01031/SUND
Fö2019/01314/ESL (delvis)