Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2019-12-17
Ju2019/04178/LP(delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska antaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. Ju2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

10 februari,

4 maj,

27 juli och

23 oktober.

Pågående uppdrag

Uteblivna underrättelser om hemliga tvångsmedel

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har uppdraget (Ju2019/01552/Å) att övergripande redovisa hur vanligt det är att en enskild inte får en underrättelse om användning av hemliga tvångsmedel på grund av sekretess. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska också belysa vilka konsekvenser som en förlängd frist för underrättelseskyldigheten skulle kunna få.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska senast den 31 mars 2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden21 224
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)21 224

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Anslagsposten får användas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.16363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 769
2020-02-251 769
2020-03-251 769
2020-04-251 769
2020-05-251 769
2020-06-251 769
2020-07-251 769
2020-08-251 769
2020-09-251 769
2020-10-251 769
2020-11-251 769
2020-12-251 765
Summa21 224
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Carolina Wahlström Hofgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Datainspektionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Justitiekanslern
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret