Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2019-12-17
Ku2019/01459/KO
Ku2019/02020/LS (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 1001
405 21 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för kulturanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publiceringsplan

Myndigheten för kulturanalys ska senast den 1 mars varje år ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

3

Uppdrag

Översyn av gemensamma bedömningsgrunder

Myndigheten för kulturanalys ska se över de gemensamma bedömningsgrunder för kulturområdet som används i regeringens resultatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen och föreslå förändringar. Förslaget ska utgå från de nationella kulturpolitiska målen och uppgifter i form av bl.a. statistik som löpande kan följas upp av regeringen. Förslaget bör vidare avgränsas till verksamheter med en statlig finansiering och fokusera på väsentliga resultat och effekter. Myndigheten ska vid behov inhämta synpunkter från myndigheter och andra institutioner. Avstämning ska med Regeringskansliet (Kulturdepartementet) under arbetets gång.

En redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 20 januari 2021.

Filmstatistik

Myndigheten ska inleda ett arbete med att utveckla filmstatistiken inför att film blir ett officiellt statistikområde. Myndigheten ska samverka med berörda institutioner och aktörer. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Kulturdatabasen

Myndigheten för kulturanalys ska samverka med Statens kulturråd i syfte att utveckla Kulturdatabasen till ett verktyg för samlad uppföljning av kultursamverkansmodellen och insamling av statistik inom kulturområdet. Myndigheten för kulturanalys ska ta tillvara Statens kulturråds kompetens i den del som rör uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2020

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål.

  • antal besök per månad och för hela året, uppdelat på besökare upp t.o.m. 18 år respektive 19 år och äldre,
  • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent och även fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
  • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete. Myndigheten ska samråda med Riksantikvarieämbetet.

En samlad redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 maj 2021.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari,
  • 4 maj och
  • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag att inom ramen för myndighetens löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen göra en översyn av filmområdets roll och utveckling i hela landet.Ku2019/00513/KL20 april 2020
Uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.Ku2019/01972/KO15 maj 2020 och 15 februari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys16 533
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)16 533

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för kulturanalys förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

Anslagsposten får användas för att finansiera svenskt medlemskap i Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 133
2020-04-254 133
2020-07-254 133
2020-10-254 134
Summa16 533
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Uppdragsverksamhet000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Kulturdatabasen-253228951 426-531-234
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kulturdatabasen

Myndigheten för kulturanalys får disponera avgifterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Lisa Poska
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
samtliga regioner