Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
16

2019-12-17
Ku2019/01889/KO (delvis)
Ku2019/01940/KO
Ku2019/02020/LS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Nationalmuseum
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Nationalmuseum
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Nationalmuseum.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum ska redovisa kostnader som sammanhänger med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Lokalkostnader

Nationalmuseum ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Nationalmuseum ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Nationalmuseum ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Kultur i hela landet

Nationalmuseum ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Prognoser 2020-2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt osäkerhetsfaktorer. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj,
 • 27 juli och
 • 23 oktober.

Betryggande intern styrning och kontroll

Myndigheten ska vidta åtgärder för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll, med syfte att förbättra den finansiella kontrollen och redovisningen. Arbetet ska även bidra till att myndigheten har en ändamålsenlig återrapportering till regeringen. Nationalmuseum ska anlita Ekonomistyrningsverket för att få stöd i sitt arbete. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Kulturdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 september 2020.

Besöksutveckling

Nationalmuseum ska redovisa hur myndigheten arbetar med att rapportera de uppgifter om besöksutveckling som Myndigheten för kulturanalys behöver. Nationalmuseum ska även redovisa vilka behov av information om besöksutveckling som myndigheten har för att utveckla den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 augusti 2020.

Regional närvaro

Nationalmuseum ska arbeta för en fortsatt regional närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut av uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi/2018/01701/ESA

1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A/2018/00925/A

1 april 2020, 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum244 132
ap.2Nationalmuseum (ram)244 132

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum

Anslagsposten får användas för Nationalmuseums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.27 3233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)35 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-0261 033
2020-03-2561 033
2020-06-2561 033
2020-09-2561 033
Summa244 132
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseums disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-4 18233011 27710 290987-2 865
Undersökningar, utredningar och andra tjänster00252500
Summa-4 18233011 30210 315987-2 865
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar8 78611 65318 677018 67739 116
Övrigt7 07518 78420 781020 78146 640
Summa15 86130 43739 458039 45885 756
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Moderna museet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2019-12-17

Diarienummerförteckning

Ku2019/01889/KO (delvis)
Ku2019/01940/KO
Ku2019/02020/LS (delvis)
Ku2019/02042/KO