Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:15

2019-12-19
U2017/02838/UH
U2018/04692/UH (delvis)
U2019/00288/UH m.fl.
Se bilaga 1
Kungl. Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kungl. Tekniska högskolan
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:120, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kungl. Tekniska högskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

  • den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,
  • hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
  • hur medlen fördelats mellan olika områden,
  • samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
  • hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
  • SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 216 582
ap.1Takbelopp (ram)1 216 582

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 712 345
ap.2Basresurs (ram)1 712 345

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

Bemyndiganden

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift till European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-Bioimaging-ERIC) på högst 1 000 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2019).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i den ideella föreningen Ebrains att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 600 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom urban mobilitet under Europeiska instiutet för innovation och teknik (EIR Urban Mobility) att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 540 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor till EIT Raw Materials (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor till EIT Digital (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 700 000 kronor till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2018).

Strategiska forskningsområden

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap33 466
IT och mobil kommunikation115 147
Molekylär biovetenskap113 225
Produktionsteknik21 195
Transportforskning34 581

 
Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid SciLifeLab.

SciLifeLab

I anslaget ingår 219 694 000 kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid SciLifeLab och 55 031 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Övrigt

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

I anslaget ingår 10 000 000 kronor för verksamhet i Södertälje.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 000
ap.13Idébanksmedel (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.13 Idébanksmedel

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.


Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.


Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödfunktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)640 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25244 160
2020-02-25244 160
2020-03-25244 160
2020-04-25244 160
2020-05-25244 160
2020-06-25244 160
2020-07-25244 160
2020-08-25244 160
2020-09-25244 160
2020-10-25244 160
2020-11-25244 160
2020-12-25244 167
Summa2 929 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
2:65 ap.13Idébanksmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:15, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

U2017/02838/UH
U2018/04692/UH (delvis)
U2019/00288/UH
U2019/02262/UH (delvis)
U2019/03573/UH
U2019/03982/BS (delvis)
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04396/UH