Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:26

2019-12-19
U2019/03522/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04407/UH
Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Högskolan Dalarna
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Högskolan Dalarna.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet i Borlänge och Falun

Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i bl.a. Borlänge och Falun. Verksamheten vid båda orterna ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna446 239
ap.1Takbelopp (ram)446 239

Villkor för anslag 2:41

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna87 804
ap.1Basresurs (ram)87 804

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Dalarnas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2544 504
2020-02-2544 504
2020-03-2544 504
2020-04-2544 504
2020-05-2544 504
2020-06-2544 504
2020-07-2544 504
2020-08-2544 504
2020-09-2544 504
2020-10-2544 504
2020-11-2544 504
2020-12-2544 499
Summa534 043
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Dalarnas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:41 ap.1Takbelopp
2:42 ap.1Basresurs
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer