Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2019-12-19
Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00238/MFU
Fö2019/00756/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Gustaf Anders gata 13
653 40 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet.

2. Mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra prövning och mönstring av upp till 18 500 totalförsvarspliktiga i syfte att kunna fylla upp cirka 5 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2020/21 den 20 mars och 17 juni. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2020/21 ska lämnas senast den 2 november.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Avbrottsstatistik och orsakerna till avbrotten ska också redovisas.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

För grundutbildningsomgång 2021/22 ska lägesredovisning lämnas den 1 december.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

3. Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning.

4. Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen per termin.

5. Jämställdhetsintegrering

Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Särskild redovisning av avgiftsintäkter

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2021 särskilt redovisa beräknade avgiftsintäkter för prövningsverksamhet som myndigheten utför för Polismyndigheten.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari

- 4 maj

- 27 juli och

- 23 oktober.

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

3. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och pers. med funktionsnedsättning för praktik

I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

4. Planering för utökad prövningskapacitet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska påbörja planering för att möjliggöra hantering av både ett ökat antal värnpliktiga såväl som ökat antal polisaspiranter.

5. Anvisningar avseende budgetunderlag

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2021 utgå från de förslag som Försvarsmakten avser lämna i budgetunderlaget för 2021 samt aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen för 2020. Samverkan ska i tillämpliga delar ske med Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet209 195
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)209 195

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.16 2753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2517 433
2020-02-2517 433
2020-03-2517 433
2020-04-2517 433
2020-05-2517 433
2020-06-2517 433
2020-07-2517 433
2020-08-2517 433
2020-09-2517 433
2020-10-2517 433
2020-11-2517 433
2020-12-2517 432
Summa209 195
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten-2 771-5 60020 00020 0000-8 371
Uppdrag Försvarshögskolan1 013-8004 5004 5000213
Uppdrag Polismyndigheten10 932-10 00075 00075 0000932
Uppdrag övriga civila-419-9004 5004 000500-819
Summa8 755-17 300104 000103 500500-8 045
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Robert Ihrfors
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00238/MFU
Fö2019/00756/MFU
Fö2019/01314/ESL (delvis)