Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2019-12-11
A2019/02243/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet132 239
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)132 239
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län110 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)110 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor7 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)7 000
Disponeras av Socialstyrelsen188 800
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)188 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län26 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)26 000
Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten17 000
ap.6Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)10 000
ap.5Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)7 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor i enlighet med regeringsbeslut II:15 från den 18 december 2017 (S2017/07421/JÄM). Medlen ska också användas för att informera asylsökande barn om deras rättigheter och stärka organisationer som främjar barns rätt till en tillvaro fri från hedersrelaterat våld och förtryck. Ett barnrättsperspektiv, inte minst insatser tidigt i barnets liv, är centralt i det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska baseras på erfarenhet och kunskap bland annat från arbetet med stödtelefonen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet). Det behövs mer kunskap för att identifiera brister liksom framgångsfaktorer när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. För uppdraget får länsstyrelsen använda högst 26 000 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas samlat med en redogörelse för resultaten av varje kvarstående deluppdrag till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelserna ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i enlighet med regeringsbeslut II:14 från den 18 december 2017 (S2017/07420/JÄM). Medlen ska också användas för att stärka kunskaperna på chefsnivå hos relevanta aktörer som i sin verksamhet kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. I de delar som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska länsstyrelserna samverka med Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet). Vidare ska verksamheten regionala resurscentra fortsätta utvecklas och kommuner och lokala aktörer stöttas i att utveckla metoder för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett barnrättsperspektiv, inte minst insatser tidigt i barnets liv, är centralt i det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. För uppdraget får länsstyrelserna under 2019 använda 110 000 000 kronor. Länsstyrelsen i Örebro län ska huvudsakligen fördela medlen enligt den princip som framgår av ovan nämnda beslut, i samråd med övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna en ekonomisk redovisning av använda medel, och för vilka olika ändamål (inklusive insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål) de använts till, senast den 31 mars 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Av redovisningen från Länsstyrelsen i Örebro län ska framgå hur medlen har fördelats mellan länsstyrelserna. Vid samma tidpunkt ska övriga delar av uppdraget länsvis redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i enlighet med regeringsbeslutet (S2017/07420/JÄM).

ap.5 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 5 000 000 kronor för att utföra det uppdrag som anges i regeringsbeslut II:8 från den 15 mars 2018 (dnr S2018/01831/JÄM) och i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten om att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 2 000 000 kronor under 2019 för att inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor och sprida dessa till relevanta aktörer, i enlighet med regeringsbeslut II:10 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03926/JÄM) och regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten. 

ap.6 Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 10 000 000 kronor under 2019 för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Jämställdhetsmyndigheten för nya åtaganden.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2019 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. 

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2019 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader. 

Socialstyrelsen får använda ytterligare 40 000 000 kronor under 2019 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen tilldelats 2 000 000 kronor under 2019 för att fortsätta stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning avseende hur medlen fördelats ska lämnas senast den 30 augusti 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). 

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor för fördelning under 2019 som särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) efter ansökan i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (S2016/00633/FST). Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 september 2020. Uppdraget att fördela medel för 2018, som gavs i regleringsbrevet för 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS, ska redovisas senast den 30 september 2019 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen ska fortsatt stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 (S2017/01221/JÄM), regeringsbeslut II:6 från den 18 december 2017 (S2017/07218/RS), regeringsbeslut I:3 från den 19 april 2018 (S2018/02496/FS) samt regeringsbeslut II:6 från den 7 juni 2018 (S2018/03516/JÄM).

Till uppdraget hör bl.a. att lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för att stödja utvecklingen och genomförandet av en pilotverksamhet med en stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående. Till länsstyrelsen utbetalar Socialstyrelsen medlen engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska länsstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning av använda medel till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska under 2020 lämna en delredovisning av arbetet till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) vid en tidpunkt som Socialstyrelsen och Arbetsmarknadsdepartementet kommer överens om.

För hela uppdraget får Socialstyrelsen använda högst 18 500 000 kronor under 2019. Redovisning ska ske enligt de tidpunkter som nämns i ovan angivna regeringsbeslut.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 19 juli 2018 (S2016/02759/JÄM) och regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende MUCF genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. För uppdragets genomförande under 2019 får myndigheten använda högst 7 000 000 kronor inklusive den del MUCF ska betala till Inera AB för förvaltande av den digitala plattformen Youmo.se.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 400 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04673/JÄM) för att utvärdera hjälptelefonen Preventell och det utbildningsprogram för yrkesverksamma som bedrivs av ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regeringsbeslut II:14 från den 22 juni 2016 om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016-2020 (S2016/04472/JÄM) samt regeringskanslibeslut från den 4 juli 2016 (FA2016/00907/PROT). För uppdragets genomförande får SCB använda högst 250 000 kronor under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. SCB ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 april 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Regeringen beslutar att avsätta 25 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse, om insatser för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020, som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått [regeringsbeslut II:5 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00440/JÄM) och regeringsbeslut II:9 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03827/RS)]. SKL får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. SKL ska redovisa resultatet av arbetet till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medlen utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen och bilagan Ekonomisk redovisning för Sveriges Kommuner och Landsting, se bilaga 1.

Östersjöstaternas råd, the Council of the Baltic Sea States (CBSS), får använda högst 375 000 kronor under 2019 i enlighet med den ansökan som hänvisas till i regeringsbeslut II:2 från den 29 mars 2018 (dnr S2018/01096/JÄM) om att förbättra förutsättningarna för arbete med människohandelsoffer i Östersjöregionen. Medlen ska användas under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. CBSS ska slutredovisa resultatet av arbetet till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 2

Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 14 juni 2018 (S2018/03696/JÄM) planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. Arbetet samordnas av Socialstyrelsen. Myndigheterna får för detta använda 1 000 000 kronor vardera under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.  

Linköpings universitet (Barnafrid) ska i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (S2018/03927/JÄM) genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. Centralt är att arbetet sker i nära samverkan med nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköpings universitet får för uppdragets genomförande använda högst 2 400 000 kronor under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Kriminalvården får använda 3 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04674/JÄM) ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

2 000 000 kronor har tilldelats Karolinska universitetssjukhuset i regeringsbeslut II:1 från den 21 december 2018 (dnr S2018/05197/JÄM) för att under 2019 vid ANOVA bedriva ett fortsatt arbete med hjälptelefonen Preventell.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen genom regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) för att medverka i en intervjustudie, som Kriminalvården genomför, med klienter dömda för hedersrelaterade brott.

800 000 kronor har tilldelats Statistiska centralbyrån (SCB) genom regeringsbeslut II:1 från den 5 juni 2019 (dnr A2019/01121/JÄM) för att ta fram ett förslag på hur SCB ska kunna genomföra Tidsanvändningsundersökningen (TA) på ett sätt som möjliggör en fortsättning av regeringens kontinuerliga uppföljning av fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor och män.

2 400 000 kronor har tilldelats Statistiska centralbyrån (SCB) genom regeringsbeslut II:1 från den 23 maj 2019 (dnr A2019/01024/IAS) för att ta fram en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Den statistiska uppföljningen av socioekonomisk segregation kan bidra till uppföljningen av jämställdhetspolitiken bl.a. genom att skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar kan belysas med den nya områdesindelningen.

800 000 kronor har tilldelats Sametinget genom regeringsbeslut från den 13 juni 2019 (dnr Ku2019/01249/CSM) för att kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv.

50 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för att i enlighet med regeringsbeslut 1:4 från den 13 juni 2019 (dnr S2019/02785/FS) under 2019 fördela utvecklingsmedel till kommuner och regioner.

3 300 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för att i enlighet med regeringsbeslut 1:4 från den 13 juni 2019 (dnr S2019/02785/FS) förstärka det pågående uppdraget om att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor.

7 000 000 kronor har beviljats Sveriges kommuner och landsting (SKL) i regeringsbeslut II 1 från den 27 juni 2019 (dnr A2019/01109/JÄM) med anledning av deras ansökan om medel för våldsförebyggande arbete i skolan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

10 000 000 kronor har tilldelats Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) för att i enlighet med regeringsbeslut II 2 från den 27 juni 2019 (dnr A2019/01272/JÄM) stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för vådsutsatta m.m.

4 000 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten för att i enlighet med regeringsbeslut II 7 från den 27 juni 2019 (dnr A2019/01277/JÄM) förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor.

1 000 000 kronor har tilldelats Kriminalvården för att i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 27 juni 2019 (dnr Ju2019/02300/LP) inom ramen för det pågående regeringsuppdraget om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott ytterligare stärka det pågående arbetet kring insatser för dömda för hedersrelaterade brott.

1 500 000 kronor har tilldelats Diskrimineringsombudsmannen för att i enlighet med regeringsbeslut II 1 från den 4 juli 2019 (dnr A2019/01324/MRB) vidta särskilda informationsinsatser.

1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att i enlighet med regeringsbeslut II 3 från den 4 juli 2019 (dnr A2019/01326/JÄM) utvärdera det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

6 000 000 kronor har sammantaget tilldelats Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för att i enlighet med regeringsbeslut II 2 från den 29 augusti 2019 (dnr A2019/01517/JÄM) verka för ökad upptäckt av våld.

800 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten för att i enlighet med regeringsbeslut II 1 från den 5 september 2019 (dnr A2019/01571/JÄM) stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel.

400 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten för att i enlighet med regeringsbeslut II 5 från den 17 oktober 2019 (dnr A2019/01892/JÄM) genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande respektive jämställd hälsa.

500 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten för att i enlighet med regeringsbeslut II 5 från den 17 oktober 2019 (dnr A2019/01892/JÄM) genomföra ett uppdrag om Pekingplattformen.

700 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 14 november 2019 (dnr S2019/04727/FST) genomföra en ändring av uppdraget om öppna insatser utan samtycke.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.3ram
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/FST/SF/SAM
Finansdepartementet/BA/OFA SFÖ/K
Utbildningsdepartementet/UH/UF
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Brottsoffermyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
länsstyrelserna
Linköpings universitet
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Sveriges kommuner och landsting
Stockholms läns landsting (Ungdomsmottagningen UMO)
Östersjöstaternas råd, the Council of the Baltic Sea States (CBSS)