Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2019-12-19
UD2019/18963/PLAN (delvis)
UD2019/19693/NIS
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6  Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut40 800
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)40 800
Disponeras av Kammarkollegiet31 558
ap.8Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning (ram)19 196
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)12 362

Villkor för anslag 1:6

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten får användas för finansiering av Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur vad gäller nedrustning/ickespridning av kemvapen, biologiska vapen, radiologiska vapen och kärnvapen (CBRN) med högst 23 000 000 kronor. Medel på anslagsposten får i övrigt användas för finansiering av följande program: kärnvapen (ca 12 400 000 kr), biologiska vapen (ca 2 400 000 kr), kemiska vapen (ca 1 900 000 kr) samt rymd- och missilfrågor (ca 1 100 000 kr), i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut.

ap.8 Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, studier, forskning, seminarier, konferenser, utgivande av publikationer m.m. på området nedrustning och icke-spridning. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning, studier och seminarieverksamhet av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

2. Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
ap.41 224Inget0
ap.8576Inget0
ap.9370Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 400
2020-02-253 400
2020-03-253 400
2020-04-253 400
2020-05-253 400
2020-06-253 400
2020-07-253 400
2020-08-253 400
2020-09-253 400
2020-10-253 400
2020-11-253 400
2020-12-253 400
Summa40 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
På regeringens vägnar
Ann Linde
Lina Bunis
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO, ES, GA
Försvarsdepartementet, ESL, SI, MFU
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Kammarkollegiet
Utrikespolitiska institutet
Riksgäldskontoret