Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2019-12-19
Fö2018/01069/MFU
Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00188/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
Box
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap

Återrapportering

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och vetenskaplighet.

2. CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 2 september 2019 (Fö2018/01074/MFU).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

3. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagsposten 4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag som myndigheten redovisat den 2 september 2019 (UD2018/14421/NIS). 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll, även innefattande identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfer (ITT) innebär. 

4. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten ska genomföras inom ramen för anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagsposten 1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Internationella samarbeten

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilka internationella samarbeten som har varit prioriterade under året och hur strategin sett ut för dessa format.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet, i enlighet med det samförståndsavtal som undertecknades den 9 juli 2018, har utvecklats.

6. Samordning av internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet

Deltagande från Totalförsvarets forskningsinstitut i internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet ska samordnas av Försvarets materielverk. 

7. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet. 

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2021-2025

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området för perioden 2021-2025. I arbetet ska myndigheten samverka med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förslag ska lämnas senast den 30 september 2020. 

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2021

I samband med budgetunderlaget för 2021 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor för 2021. 

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Myndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2021 lämna förslag till inriktning av Säkerhets- och försvarspolitisk forskning. Senast den 4 september 2020 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende Säkerhets- och försvarspolitisk forskning under budgetåret 2021. 

4. Planering och rapportering av internationella möten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för bilaterala och multilaterala möten av större betydelse. Senast en vecka efter genomfört möte ska myndigheten redovisa en skriftlig rapport.

5. Internationella överenskommelser och avtal

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 24 april 2020 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2019 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) med genomförandet av beslutade Pescoåtanganden, inklusive i framtagandet av nationell implementeringsplan, samt analys och genomförande av Pescoprojekten. Totalförsvarets forskningsinstitut ska samverka med och samordna processer samt arbetssätt med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pescoprojekten fortskrider.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i utvecklingen av det bilaterala samarbetet på försvarsområdet med USA inom ramen för det mellan Sverige och USA överenskomna Statement of Intent (SoI).

6. Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP) och den Europeiska försvarsfonden (EDF)

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Försvarets materielverk i arbetet avseende möjliga svenska bidrag till Europeiska försvarsindustriprogrammet. I detta arbete ska Totalförsvarets forskningsintsitut samarbeta med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende Europeiska försvarsfonden, med syfte att identifiera möjliga svenska bidrag till fonden och att främja Försvarsmaktens möjligheter att använda relevanta resultat av fonden. I detta arbete ska Totalförsvarets forskningsinstitut samverka med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

7. Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020, regeringens beslut den 2016-04-20 (UD2016/07898/KH). En rapport om myndighetens genomförande av den nationella handlingsplanen ska lämnas i samband med årsredovisningen.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari,

- 4 maj,

- 27 juli och

- 23 oktober.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

9. Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdragen ska redovisas senast den 15 januari 2020 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda 

Ett utökat uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut om våldsbejakande extremistisk propaganda (Ju2018/01289/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas den 13 februari 2020.

10. Anvisningar avseende budgetunderlag

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget för 2021 utgå från de förslag som Försvarsmakten avser lämna i budgetunderlaget för 2021 samt aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen för 2020. Samverkan ska i tillämpliga delar ske med Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut233 501
ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (ram)68 865
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)125 134
ap.3Polisens verksamhetsområden (ram)5 195
ap.4Internationell verksamhet (ram)14 307
ap.5Egeninitierad forskning (ram)20 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

7 000 tkr ska användas för forskning inom cyberområdet.

ap.3 Polisens verksamhetsområden

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.12 0663 %0
ap.23 7543 %0
ap.31563 %0
ap.44293 %0
ap.5600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2519 459
2020-02-2519 459
2020-03-2519 459
2020-04-2519 459
2020-05-2519 459
2020-06-2519 459
2020-07-2519 459
2020-08-2519 459
2020-09-2519 459
2020-10-2519 459
2020-11-2519 459
2020-12-2519 452
Summa233 501
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.3Polisens verksamhetsområden
1:9 ap.4Internationell verksamhet
1:9 ap.5Egeninitierad forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

2. Det ackumulerade överskottet från den avgiftsfinansierade verksamheten får användas till att finansiera myndighetens strategiska kompetensutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten. Överskottet får även användas till att skapa hållbarhet inom områden som är verksamhetskritiska.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Robert Ihrfors
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO, SSK
Utrikesdepartementet/ES, KH, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, SI, SUND, MFU, MFI
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/IF
Kulturdepartementet/D
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Seko- Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2018/01069/MFU
Fö2019/00058/ESL (delvis)
Fö2019/00188/MFU
Fö2019/00259/MFU
Fö2019/00302/MFU
Fö2019/00985/MFU
Fö2019/01149/MFU
Fö2019/01314/ESL (delvis)