Statsrådsberedningen


Protokoll
I:2
vid regeringssammanträde
2019-12-17
SB2019/01580/FCK

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet7 922 271
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)7 922 271

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas för Regeringskansliets förvaltningsutgifter. Medlen får även användas för utgifter för utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1237 668329 9940
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 850 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)780 907
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25660 189
2020-02-25660 189
2020-03-25660 189
2020-04-25660 189
2020-05-25660 189
2020-06-25660 189
2020-07-25660 189
2020-08-25660 189
2020-09-25660 189
2020-10-25660 189
2020-11-25660 189
2020-12-25660 192
Summa7 922 271
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Näringslivsfrämjande003 5003 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100200 000200 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgifter för vissa näringslivsfrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet undantas från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Samtliga departement
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Konstitutionsutskottet
Utrikesutskottet
Riksgäldskontoret