Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2019-10-17
A2019/01892/JÄM
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 22 Angered
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma vilka resultat som uppnåtts i förhållande till respektive jämställdhetspolitiskt delmål.

2. Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål har bedrivits vad gäller såväl barn och unga som vuxna.

3. Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har bedrivits, särskilt när det gäller samverkan med andra myndigheter, framförallt Länsstyrelsen i Östergötlands län och dess kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck.

2

Organisationsstyrning

3

Uppdrag

Uppdrag enligt förordning

Myndigheten ska fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheterRegeringsbeslut U2014/07490/JÄM2019-03-31
Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolorRegleringsbrev 20182019-03-31 samt slutredovisning 2020-04-30
Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målenRegleringsbrev 20182020-01-31
Våldsförebyggande arbeteRegleringsbrev 20182019-12-31
Uppdrag om sexuella trakasserierRegleringsbrev 20182019-10-31
Uppdrag att främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättningRegleringsbrev 20182019-04-15
Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barnRegleringsbrev 20182019-04-30
Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivetRegeringsbeslut A2017/02422/ARM
Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnorRegeringsbeslut S2018/01831/JÄM (delvis)Delredovisning 2019-03-31, Slutredovisning 2020-03-31
Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickorRegeringsbeslut S2018/03926/JÄMDelredovisning 2019-06-05, Slutredovisning 2020-09-01
Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheterRegeringsbeslut Ku2018/01458/DISKDelredovisning 2019-02-22, Slutredovisning 2020-02-22
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktikRegeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2019-04-01,
2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktikRegeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2019-04-01,
2020-04-01 samt 2021-01-15

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska, inom ramen för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. I uppdraget ingår även att ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis vad gäller att öka kvinnors ekonomiska makt, öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor, motverka den könssegregerade arbetsmarknaden eller förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, men även andra områden. Myndigheten ska i arbetet utgå från erfarenheter och lärdomar från regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter 2013–2018 (U2014/07490/JÄM), det pågående regeringsuppdraget jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor (S2017/07218/RS (delvis)) samt Sveriges Kommuner och Landstings projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting (S2015/01255/JÄM). Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Uppdrag att förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor

Myndigheten får i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för arbetet med regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Insatserna ska ha ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation och ska i dessa delar genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet). Myndigheten ska förstärka sina insatser rörande kunskap och utbildning. Myndigheten ska ta fram en forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige, inklusive arbetet i skola och föreningsliv, när det gäller hela området mäns våld mot kvinnor. I arbetet med översikten ska relevanta forsknings- och kunskapsluckor identifieras. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget samråda med relevanta aktörer samt främja en samverkansstruktur för det våldsförbyggande arbetet på nationell nivå. I denna del ska myndigheten utgå ifrån regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och beakta redan befintliga samverkansstrukturer av relevans för området. Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 4 000 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 augusti 2020. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande respektive jämställd hälsa. Uppföljningen av delmålen ska ta sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 2016/17:10 och den senaste uppföljningen som gjordes av Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021. Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 400 000 kronor under 2019. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För 2020 beräknas 2 000 000 kronor få användas för uppdraget.

Uppdrag om Pekingplattformen

Mot bakgrund av att det 2020 kommer vara 25 år sedan Beijing Declaration and Platform for Action, den s.k. Peking-plattformen, antogs, ger regeringen i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess tolv sakområden. I genomförandet av uppdraget ska kopplingen till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 synliggöras. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att anordna en eller flera aktiviteter som är särskilt riktade mot civilsamhället inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång och uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021. Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För 2020 beräknas 1 500 000 kronor få användas för uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:2

Jämställdhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten81 085
ap.1Jämställdhetsmyndigheten (ram)81 085

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Jämställdhetsmyndigheten

Anslaget får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

3:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
ap.12 4323 %4 173
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.128 16328 163

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 847
2019-02-256 847
2019-03-256 847
2019-04-256 848
2019-05-256 848
2019-06-256 848
2019-07-255 971
2019-08-255 971
2019-09-255 971
2019-10-255 971
2019-11-255 971
2019-12-255 972
Summa76 912
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Jämställdhetsmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsintäkter
3.1 Beräknad budget för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras001 5001 50000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Linda Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/ESA/SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Socialdepartementet/FS/FST/SF
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
länsstyrelserna
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Sveriges kommuner och landsting

Senast uppdaterad: