Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2019-08-22
Fö2019/00793/MFI
Fö2019/00893/MFU (delvis)
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten
7 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Försvarsmakten.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarsmakten ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut från den 18 december 2017 med inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7).

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Försvarsmaktens operativa förmåga

Krigsorganisationsvärdering

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska och militärstrategiska utvecklingen i närområdet.

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med att öka den operativa förmågan i enlighet med myndighetens ansvar och uppgifter enligt 1–3 a §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Redovisningen ska omfatta:

 • En värdering av respektive krigsförbands krigsduglighet.
 • En värdering av myndighetens samlade operativa förmåga. Värderingen ska utgå från krigsförbandens krigsduglighet, genomförd operativ planering samt myndighetens bedömning av den säkerhetspolitiska och militärstrategiska utvecklingen i närområdet. Av redovisningen ska framgå myndighetens bedömning avseende förmågan att mobilisera hela krigsorganisationen samt att tillsammans med övriga delar av totalförsvaret möta ett väpnat angrepp.

I budgetunderlaget för 2020 ska myndigheten redovisa en prognos över den förväntade utvecklingen av den operativa förmågan. Redovisningen av operativ förmåga ska göras för åren 2020, 2025 och 2030. Myndigheten ska också redovisa den prognosticerade utvecklingen av krigsduglighet per krigsförband för åren 2020 till 2025. I budgetunderlaget för 2020 ska Försvarsmakten även, utifrån värderingen av den operativa förmågan och hur den förväntas utvecklas, redovisa i prioritetsordning vilka förmågor som är särskilt angelägna att stärka och vilka åtgärder som då bör vidtas.

Prognoser och redovisningar avseende krigsduglighet under inriktningsperioden ska jämföras med budgetunderlaget för 2017. Eventuella skillnader ska förklaras.

Krigsplacering

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • Krigsplacerad personal i krigsförbanden, mobiliseringsreserven, förbandsreserven och personalreserven. Resultatet ska jämföras med myndighetens bedömning av behovet av krigsplacerad personal.
 • Krigsplaceringsläget för materiel, fördelat på organisations- och effektbestämmande materiel respektive övrig materiel. Vidare ska arbetsläget framgå vad avser förbandsnära förrådshållning. Resultatet ska jämföras med myndighetens bedömning av behovet av krigsplacerad materiel.

I budgetunderlaget för 2020 ska Försvarsmakten på motsvarande sätt redovisa en prognos för 2020–2022 avseende krigsplacerad personal.

Övningar

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av samtliga försvarsmaktsövningar, krigsförbandsövningar samt repetitionsutbildningar. Resultatet ska analyseras i förhållande till regeringens beslut från den 18 december 2017 med inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7). Av redovisningen ska bland annat framgå i vilken utsträckning hela krigsförband har övats och i vilken utsträckning totalförsvarspliktiga har repetitionsutbildats.

Organisering av brigader

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa i vilken utsträckning myndigheten kan agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga. Resultatet ska analyseras i förhållande till regeringens beslut från den 18 december 2017 med inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7).

Höjd tillgänglighet JAS 39

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av de åtgärder som vidtagits för att höja den operativa tillgängligheten för JAS 39 och för att underlätta ombeväpningen till JAS 39E.

I budgetunderlaget för 2020 ska en tidplan för kommande åtgärder ingå.

Avveckling av materiel

Återrapportering

I budgetunderlaget ska Försvarsmakten redovisa en avvecklingsplan med materiel som Försvarsmakten överväger eller planerar att avveckla på grund av att den inte är tekniskt eller operativt relevant.

2. Skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa arbetet med att utveckla skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna inom försvarssektorn mot de allvarligaste hoten. Av redovisningen ska samarbetet med Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen framgå.

3. Internationella militära insatser

Försvarsmakten ska bland annat delta i följande internationella militära insatser:

 • En väpnad styrka om ca 250 personer i den FN-ledda insatsen Minusma i Mali till och med den 30 juni 2020. Ytterligare ca 70 personer för stöd och underhåll får finnas på plats i insatsområdet. Det svenska bidraget ska utgöra en del i insatsens underrättelsestruktur och verka i denna ram fram till den 30 november 2019. Det svenska bidragets huvuduppgift är att förse insatsens underrättelseenhet med information som kan användas för att uppfylla säkerhetsrådets mandat. Från och med den 1 december 2019 ska avveckling av det nuvarande underrättelsebidraget och den svenska förläggningen i Timbuktu, Camp Nobel, påbörjas. Under avvecklingen ska styrkebidraget utgöras av en avvecklingsstyrka innehållande bland annat förmågor för skydd och bevakning för att bidra med försvar av FN:s stora förläggning i Timbuktu. Bidraget ska stå till sektorchefens förfogande och lösa uppgifter inom ramen för befintliga förmågor och resurser. Parallellt ska fortsatta förberedelser genomföras för ett eventuellt nytt truppbidrag med basering i Gao. Bidragen ska innehålla för verksamhetens genomförande nödvändiga skydds- och logistikfunktioner. Bidraget ska även omfatta stabsofficerare vid relevanta staber. Personalstyrkan i Timbuktu ska successivt reduceras i takt med avvecklingen av Camp Nobel. Det svenska bidraget ska utöver huvuduppgiften, inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor, bidra till upprätthållande av den säkerhetsrådsresolution som ligger till grund för insatsen. Det svenska bidraget ska i huvudsak vara stationerat i Timbuktu och en mindre enhet inklusive stabsofficerare i Bamako. Emellertid kan en del av det svenska styrkebidraget, förutsatt att nationella krav avseende skydd och sjukvård kan uppfyllas, under begränsad tid användas i hela Minusmas insatsområde.
 • Försvarsmakten får fortsatt genomföra förberedelser för ett eventuellt nytt truppbidrag med basering i Gao från och med andra halvåret 2020. Försvarsmakten ska under arbetets gång hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat. Ett eventuellt fortsatt bidrag till den FN-ledda insatsen Minusma i Mali under 2021–2022 får ej överstiga 450 miljoner kronor per år.
 • En väpnad styrka om högst 70 personer i den militära utbildningsinsatsen i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR), till och med den 31 december 2019. Det svenska styrkebidraget till OIR ska kunna verka vid koalitionens samtliga baser i Irak där säkerheten så medger. Det svenska styrkebidraget ska förutom rådgivare och utbildare även omfatta personal för skydd och bevakning vid koalitionens baser samt stabsofficerare för placering i för insatsen relevanta staber.
 • En väpnad styrka om högst 50 personer i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan, Resolute Support Mission (RSM), till och med den 31 december 2019. Bidraget ska främst att bestå av rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna inom ramen för verksamheten som bedrivs i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Försvarsmakten ska även fortsätta stödet med rådgivare i Kabul. Styrkebidraget ska därutöver inkludera stabsofficerare vid de staber som leder RSM i Kabul (högkvarteret för RSM) samt i Mazar-e-Sharif. För att kunna stödja utvecklingen av de afghanska säkerhetsstrukturernas förmåga där det är mest efterfrågat ska det finnas möjlighet att omfördela det svenska bidraget inom ramen för RSM.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation eller det land som leder den internationella militära insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan rymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för det svenska bidraget.

Försvarsmakten får förhandla och ingå avtal samt komma överens om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Mali, Irak och Afghanistan.

Försvarsmakten ska efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att delta i internationella militära insatser.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultat och erfarenheter från genomförda internationella militära insatser. Försvarsmakten ska redovisa hur insatserna har påverkat förbandsproduktionen och krigsförbandens utveckling. Även resultatet av genomförda insatser inom säkerhetssektorreform ska redovisas. Utfall i förhållande till budget ska redovisas i enlighet med särkostnadsmodellen.

4. Försvarsmaktens övriga internationella engagemang

Försvarsmakten ska delta med personal i följande insatser som belastar det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet:

 • FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO), FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO), FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP), Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC) och FN:s
  insats i Jemen (UNMHA).
 • Personal till EU-delegationerna i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa samarbetet med andra svenska myndigheter kring freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt hur erfarenheterna tas om hand inom myndigheten.

5. Internationellt samarbete

Försvarsmakten ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i genomförandet av ordförandeskapet i Nordefco under 2019.

Försvarsmakten ska bistå Försvarets materielverk i arbetet med att utforma den nationella processen som ska syfta till att identifiera möjliga svenska projektbidrag till Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP) och möjliggöra att deltagandet i utvecklingsprogrammet gynnar den svenska försvarsförmågan. Arbetet med utformningen av processen ska ske i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut och försvarsindustrin.

Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med att identifiera möjliga svenska områden och projektbidrag till Europeiska försvarsfonden. Försvarsmakten ska även analysera vilka forsknings- och utvecklingsprojekt i fonden som myndigheten eventuellt skulle kunna dra nytta av.

Återrapportering

Försvarsmakten ska samlat redovisa resultatet av sitt samarbete med Nato, EU, FN, Nordefco, Joint Expeditionary Force (JEF), Framework Nations Concept (FNC), och European Intervention Initiative (EII), länder i närområdet, Frankrike, Storbritannien och USA. Av redovisningen ska framgå vilka aktiviteter som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultatet har påverkat Försvarsmaktens operativa förmåga. Vidare ska resultatet av samarbetet med andra svenska myndigheter framgå.

Försvarsmakten ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet, i enlighet med det samförståndsavtal som undertecknades den 9 juli 2018, har utvecklats. Utvecklingen av den gemensamma svensk-finska marina stridsgruppen ska belysas liksom övningar som genomförts med övriga svenska och finska förband.

Försvarsmakten ska redovisa hur partnerskapet med Nato utvecklats avseende Östersjöregionen.

6. Exportrelaterad verksamhet

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur myndigheten har arbetat med den exportrelaterade verksamheten och hur den påverkar den operativa förmågan. Som en del av detta ska myndigheten ska särskilt redovisa hur verksamhet avseende de tidigare utpekade väsentliga säkerhetsintressena samt artillerisystemet Archer har bedrivits. 

7. Personalförsörjning

Försvarsmakten ska samråda med Försvarshögskolan om officersutbildningens dimensionering inför kommande års antagningsomgångar.

Personalberättelse

Återrapportering

Försvarsmakten ska lämna en personalberättelse. Redovisningen ska innefatta en tabell där myndigheten redogör för sitt långsiktiga behov av personal, mål för 2019, inflöde och utflöde under året, tillgång vid årets slut samt hur personalen används. Redovisningen ska omfatta såväl personalkategorier som befattningskategorier fördelat mellan kvinnor och män. Antal tjänstgörande i internationella insatser under året, fördelat på kvinnor och män, ska redovisas. Myndigheten ska även redovisa åldersstrukturen per personalkategori (exklusive totalförsvarspliktiga). Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för genomfört arbete med likabehandling och icke-diskriminering samt en beskrivning av planerat arbete inom dessa områden.

Grundutbildning med värnplikt

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa antalet totalförsvarspliktiga som har påbörjat respektive slutfört grundutbildning med värnplikt. Av redovisningen ska även framgå avbrottsstatistik, orsakerna till avbrotten samt vidtagna och planerade åtgärder för att minska antalet avbrott.

Uppgifterna ska delredovisas den 15 mars, 14 juni, 16 september och den 12 december till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Jämställdhetsarbete samt arbete för att och öka andelen kvinnor inom Försvarsmakten

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Försvarsmakten ska även redovisa resultatet av vidtagna åtgärder för att öka andelen kvinnor i syfte att uppnå de kvantitativa mål som myndigheten fastställt. Försvarsmakten ska redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att öka andelen kvinnor som genomför grundutbildning med värnplikt. Försvarsmakten ska även redovisa åtgärder och resultat för att öka andelen officerare som är kvinnor. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka utmaningar som behöver hanteras i syfte att uppnå målet om en ökad andel kvinnor. Delredovisning ska göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 14 juni 2019.

I budgetunderlaget för 2020 ska Försvarsmakten redovisa vilka åtgärder myndigheten planerar att vidta för att nå en ökad andel kvinnor på samtliga nivåer.

Frivilliga försvarsorganisationer

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet bidragit till utvecklingen av den operativa förmågan under 2019.

8. Materielförsörjning

Investeringsplaner och objektsbeskrivningar

I den av riksdagen beslutade propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 anges att styrningen och uppföljningen av myndigheterna inom försvarsområdet bör fortsätta att utvecklas (prop. 2014/15:109). Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk och Ekonomistyrningsverket (ESV), utveckla Försvarsmaktens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel i enlighet med de rekommendationer ESV lämnat inom ramen för Statskontorets utredning om intern ledning och styrning och uppföljning inom Försvarsmakten. (ESV 2018:00176). Resultatet av arbetet ska tillämpas i budgetunderlaget för 2020–2022.

Försvarsmakten ska i det förslag till investeringsplaner som ingår i myndighetens budgetunderlag, enligt bilaga 2, även redovisa hur det tillskott som tillförs myndigheten 2019–2021 avses användas.

Försvarsmakten får även efter budgetunderlagets inlämnande inkomma med objektsbeskrivningar tillhörande investeringsplanerna, dock senast den 16 april 2019. Sådana objektsbeskrivningar får inte avvika från de ramar som framgår av investeringsplanerna i budgetunderlaget för 2020.

Uppdaterade investeringsplaner i bilaga 7 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av planerade och beställda investeringar. Eventuella avvikelser mot ursprunglig budget, efterföljande beslut och tidigare resultatredovisningar ska redovisas. Konsekvenserna av avvikelserna för den operativa förmågan och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta ska kommenteras. Redovisningen ska omfatta ekonomi, tid och förmåga. Försvarsmakten ska lämna en slutredovisning för de materielobjekt som överförts från Försvarets materielverk under året.

Försvarsmakten ska för större materielobjekt som har tagits i drift redovisa skillnader mellan myndighetens aktuella investeringsplan för vidmakthållande och den plan för vidmakthållande som upprättades vid anskaffningen. Av redovisningen ska framgå eventuella skillnader i ekonomi jämfört med ursprunglig plan och vilka åtgärder som vidtagits.

I budgetunderlaget för 2020 ska Försvarsmakten lämna förslag till investeringsplaner för investeringar som avser samhällsändamål. Med ändring av regeringens beslut från den 18 december 2017 med inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7) rörande planering av materielinvesteringar, ska redovisning ske enligt bilaga 2.

Ny finansiell styrmodell avseende samhällsinvesteringar

För anskaffningsobjekt eller vidmakthållandeprojekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarsmakten belasta anslag kommande budgetår enligt den tidigare finansiella styrmodellen som gällde före den 1 januari 2019. Utgifter till utomstatliga leverantörer får därmed belasta avsedd övrig kredit enligt de finansiella villkoren i detta regleringsbrev. Försvarsmakten ska successivt minska myndighetens behov av övrig kredit i denna del. Kreditbehovet ska upphöra när dessa objekt och projekt i sin helhet har anslagsavräknats eller senast vid utgången av budgetåret 2027.

För objekt och projekt i samhällsinvesteringsplanerna där staten tecknar avtal med utomstatliga leverantörer från och med 1 januari 2019 ska anslagen belastas när utgiften för staten inträffar, i enlighet med den nya finansiella styrmodellen för materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa sitt behov av beställningsbemyndigande i budgetunderlaget 2020. Redovisningen ska avse utestående åtaganden mot utomstatliga leverantörer. För anskaffningsobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag, ska Försvarsmaktens redovisning även avse åtaganden som utgörs av beställningar mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, minskat med Försvarets materielverks myndighetsutgifter. Infriande av åtaganden ska ske vid tidpunkterna för anslagsbelastning.

För de materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2020 redovisa en prognos över hur åtagandet mot anslaget utvecklas för hela den period som aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, senast till och med år 2027.

9. Forskning och utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av genomförd forskning och utveckling. Resultatet ska analyseras med utgångspunkt i regeringens beslut från den 18 december 2017 med inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7). Av redovisningen ska bl.a. framgå vilka överväganden som legat till grund för den forskning och utveckling som har beställts, hur resultaten avses användas i verksamheten och hur forskningsresurser nyttjats i övrigt. Vidare ska redovisas hur medlen för försvarsunderrättelseforskning har använts.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget redovisa en investeringsplan för perioden 2020–2022 avseende anslaget 1:4 Forskning och teknikutveckling. Myndigheten ska kommentera väsentliga förändringar jämfört med tidigare plan och hur de olika områdena förväntas stödja utvecklingen av den framtida operativa förmågan och förmågan att möta nya hot och utmaningar.

10. Utfall per organisationsenhet

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa respektive organisationsenhets ekonomiska utfall per anslag och kostnadsslagsgrupp för budgetåret samt för de två föregående åren. Av redovisningen ska även antalet årsarbetskrafter och tjänstgöringsdagar per organisationsenhet framgå.

2

Organisationsstyrning

11. Försvarsgrensstaber

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa arbetet med att inrätta försvarsgrensstaber. Av redovisningen ska resultatet för personalförsörjningen och omstrukturerings- samt infrastrukturella kostnader framgå.

12. Upphandling

Försvarsmakten ska i sin upphandlande verksamhet bidra till ett konsumtionsmönster av varor och tjänster som orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, inom ramen för myndighetens upphandlingsverksamhet, för ökad öppenhet och för att förebygga korruption och jäv.

Försvarsmakten ska redovisa antalet upphandlingsskadeavgifter som myndigheten blivit ålagda under året, respektive belopp och totalt belopp. Försvarsmakten ska även redovisa respektive bakomliggande upphandlingsärende och anledning till den ålagda avgiften.

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiskt inköpsarbete utvecklats efter övertagandet från Försvarets materielverk.

Försvarsmakten ska redovisa hur myndigheten påverkat de nationella miljökvalitetsmålen genom sin upphandlande verksamhet. Försvarsmakten ska även redovisa nyckeltalet upphandlat belopp där miljökrav ställts i förhållande till myndighetens sammanlagda upphandlingsvärde.

3

Uppdrag

13. Försvarsmusiken

Försvarsmakten ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i allt väsentligt samma inriktning och omfattning som i dag.

14. Arbetssätt och samverkan avseende materielförsörjningen

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk redovisa arbetet gällande arbetssätt och samverkan mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk avseende materielförsörjning. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 15 juni respektive den 1 december 2019. Däremellan ska en muntlig redovisning lämnas i månadsskiftet september-oktober. I samband med redovisningen den 1 december ska en muntlig presentation göras.

Redovisningarna ska ta sin utgångspunkt i de tidigare givna uppdragen i regleringsbreven till båda myndigheterna avseende budgetåret 2018 och regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö nr 15 och 16), vilka redovisades den 1 oktober 2018. Av redovisningen ska bland annat framgå myndigheternas hantering av kommersiella risker avseende upphandling, överföring av avtal från Försvarets materielverk till Försvarsmakten, planering och dimensionering av inomstatliga tjänster avseende vidmakthållande samt förutsättningsskapande verksamhet inom materielförsörjningen.

15. Löpande uppföljning av investeringsplanering

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk löpande följa upp och redovisa utvecklingen av de materielobjekt som omfattas av besluts- och planeringsprocessen för materielinvesteringar, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten, bilaga 2. Redovisningen ska omfatta:

 • pågående anskaffningar av materielobjekt,
 • materielobjekt som Försvarsmakten får anskaffa och
 • materielobjekt som förbereds för anskaffning.

Uppföljningen ska ske kvartalsvis och inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

16. Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarsmakten ska redovisa hur förmågan att genomföra aktiva operationer i cybermiljön för ett förstärkt cyberförsvar utvecklas. Uppdraget ska genomföras med stöd av Försvarets radioanstalt och eventuella övriga berörda myndigheter. Arbetsläget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 17 juni 2019. 

17. Planering och rapportering av internationella möten

Senast den 4 mars respektive den 2 september 2019 ska Försvarsmakten redovisa sin planering inför internationella möten till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) där högre befattningshavare deltar. Redovisningen ska omfatta resor, besök och mässdeltagande. Redovisningen ska även omfatta mellanstatliga samarbeten så som EDA och Sexnationssamarbetet eller där övergripande policyfrågor avhandlas. Planeringen ska ske i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Senast en vecka efter genomfört internationellt möte ska Försvarsmakten lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet omfattas inte av uppdraget.

18. Rapportering enligt den nationella handlingsplanen om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarsmakten ska bidra till genomförandet av Sveriges nationella handlingsplan avseende perioden 2016 – 2020 gällande FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (UD2016/07898/KH, UD nr 1:5). Försvarsmakten ska den 1 mars redovisa resultatet av det arbete myndigheten bedrivit utifrån handlingsplanen om kvinnor, fred och säkerhet. Den fastställda rapporteringsmatrisen som har tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen ska ligga till grund för myndighetens redovisning.   

19. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten ska genomföra verksamhet enligt bilaga 3.

20. Riktlinjer för den militära säkerhetstjänsten

Försvarsmakten ska genomföra verksamhet enligt bilaga 4.

21. Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2019 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppdelat per post och 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar fördelade för 2018 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5.

22. Prognoser

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast

 •  17 januari
 •  15 mars
 •  2  maj
 •  29 juli
 •  25 oktober

Prognoserna ska kommenteras per anslagspost. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

23. Moderna beredskapsjobb i staten

Försvarsmakten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag

24. Planeringsstöd för civilt försvar

Försvarsmakten ska gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som stöd till bevakningsansvariga myndigheter, precisera gällande dimensionerande utgångspunkter för den planering för det civila försvaret som myndigheterna genomför enligt gällande författningsreglering. Arbetet ska ske inom ramen för regeringens planeringsanvisningar för civilt försvar respektive regeringens inriktning för Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge de bevakningsansvariga myndigheterna tillgång till relevanta delar av planeringen avseende väpnat angrepp. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

24. Stöd från Ekonomistyrningsverket

Försvarsmakten ska i framtagandet av budgetunderlaget för 2021, inklusive fortsatt utveckling av myndighetens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande, ta stöd av Ekonomistyrningsverket och Försvarets materielverk. Försvarsmakten ska även ta stöd av Ekonomistyrningsverket i framtagandet av eventuella ekonomiska underlag som lämnas till regeringen inför försvarsbeslutet 2021–2025.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten36 137 845
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)28 386 296
ap.2Förbandsv. o beredsk - STÅP (ram)75 543
ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar (ram)6 713 414
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)962 592

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av försvarsmaktsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten får finansieras från anslagsposten. Anslagsposten får vidare användas för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till exportfrämjande åtgärder inom försvarssektorn.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Anslagsposten får användas till verksamhet enligt statsflygsförordningen (1999:1354).

4. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts. 

5. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

6. Högst 116 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.

7. Högst 50 500 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter. 

8. Högst 30 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

9. Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska tilldelas högst 22 000 000 kronor. Av dessa ska lägst 2 000 000 kronor användas för dess kontroll- och tillsynsverksamhet, exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till försvarsinspektören för hälsa och miljös förfogande så att tillsynsuppgifter kan lösas enligt lag och andra föreskrifter. Resterande medel får användas för lönekostnader för försvarsinspektören för hälsa och miljö.

10. Högst 500 000 kronor ska utbetalas till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

11. Försvarsmakten får använda högst 82 900 500 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

12. Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 3.

13. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) betala in belopp enligt fakturor avseende Sveriges del av de överenskomna gemensamma kostnaderna för verksamhet vid EDA.

14. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

15. Högst 2 000 000 kronor får användas till projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län.

ap.2 Förbandsv. o beredsk - STÅP

1. Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. För anslagsposten har 75 543 000 kronor preliminärt beräknats för statliga ålderspensionsavgifter för totalförsvarspliktiga som genomför grundutbildning med värnplikt. För 2016 var regleringsbeloppet 0 kronor.

ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas till att finansiera åtgärder med avsikt att bibehålla materielens eller anläggningens tekniska förmåga eller prestanda avseende anslagsfinansierad materiel och anläggningar samt åtgärder för att upprätthålla minsta bestånd av beredskapsvaror i lager.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med vidmakthållande som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 162 564
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena (ram)1 095 564
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)67 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter, anges i tusen kronor):

InsatsBelopp
RSM67 000
Minusma850 000
OIR142 000
Athena (inkl. Sveriges nationella kostnader samt Sveriges del av gemensamma kostnader)30 000
Uppföljning personal i internationella insatser20 000
Summa1 109 000

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särutgifter för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten2 721 060
ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)2 721 060

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas till finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror samt anskaffning med syfte att öka minsta bestånd av beredskapsvaror i lager.

2. Anslagsposten får användas till anskaffning och modifiering av krigsmateriel avseende objekt av mindre ekonomisk omfattning.

3. Anslagsposten får användas till anslagsfinansierade anläggningar.

4. Anslagsposten får användas till att finansiera förutsättningsskapande verksamhet inom materiel- och logistikförsörjningen.

5. Anslagsposten får omfatta beställning från annan aktör än Försvarets materielverk.

6. Anslagsposten får användas till avveckling av vissa anläggningar genom beställning till Fortifikationsverket.

1:4

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten691 905
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)691 905

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Forskning och teknikutveckling

1. Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. inklusive det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

2. Högst 15 000 000 får användas för flygteknisk forskning inom NFFP i enlighet med de beslut som fattas inom programmet.

3. Högst 15 000 000 kronor får användas för försvarsunderrättelseforskningen.

4. Försvarsmakten ska till EDA inbetala belopp enligt fakturor som avser Sveriges del i de överenskomna kostnaderna för forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EDA.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2016

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten0
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1851 5883 %0
ap.22 2663 %0
ap.3201 4023 %0
ap.428 8773 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.132 8673 %0
ap.22 0093 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.281 631Inget0
1:4 Forskning och teknikutveckling
ap.120 757Inget0
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1 (2016)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:3 ap.11:3 ap.182 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.318 300 0005 090 0715 056 7324 919 6982030
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.22 000 000879 670931 670112 2182028
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 698 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 200 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)2 000 000
- varav ÖVRIGT2 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Beräknad budget för verksamhetsinvesteringar framgår av bilaga 8.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Övrig kreditram om 2 000 000 000 kronor får användas för myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera övergången till en ny finansiell styrmodell inom materielförsörjningen. För anskaffningar där staten ingått avtal före den 1 januari 2019 ska anslagsavräkning ske utifrån överenskomna milstolpar mellan Försvarsmakten och Förvarets materielverk. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 327 993
2019-02-253 267 818
2019-03-253 181 134
2019-04-253 436 134
2019-05-253 467 347
2019-06-253 595 672
2019-07-252 974 708
2019-08-252 869 347
2019-09-253 202 721
2019-10-253 794 192
2019-11-253 767 401
2019-12-253 828 907
Summa40 713 374
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:1 ap.2Förbandsv. o beredsk - STÅP
1:2 ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena
1:2 ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt
1:3 ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Verkstadsverksamhet00329 000329 00000
Reservmateriel0075 00075 00000
Utbildnings- och övningsverksamhet00384 000384 00000
Internationella militära test-, utbildnings- och övningsverksamhet007 0007 00000
Flygtransporter003 0003 00000
Statsflyget0010 00010 00000
Övrig transportverksamhet002 0002 00000
Elev- och befälshotell001 0001 00000
Drivmedel0024 00024 00000
Stöd till civil verksamhet002 0002 00000
Övrig uppdragsverksamhet0015 00015 00000
Summa00852 000852 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning för avgifter enligt 37–40 §§ förordningen
  (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten och för avgifter under punkt 1 och 2 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet.
 2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Myndigheten får ta ut avgifter för andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser.

2. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Avgiftsinkomster enligt punkt 1–2 ovan och enligt förordningen (1986:687) om dykarcertifikat m.m., statsflygsförordningen (1999:1354), förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, samt 37-40 §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, disponeras av myndigheten.

Avgiftsinkomster som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, Anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar anslagspost 2 till Försvarsmaktens disposition samt 1:4 Forskning och teknikutveckling.

Ersättning för kostnader för tillstånd och tillsyn över militär luftfart

Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart (2010:770) ska redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor

Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) för ny materiel, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008. 

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar.

2. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning). Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående.

Netto intäkt från försäljning (mnkr)

Andel som Försvarsmakten disponerar

20-300

30 %

301-500

20 %

501-1000

10 %

1001

5 %

Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk (Övriga inkomster, punkt 2).

Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johanna Horn Peterson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI, SUND)
Socialdepartementet
Finansdepartementet (ESA, EA E2, SFÖ, OU)
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Förvaltningsavdelningen (RK ekonomi)
Riksdagens, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarets materielverk
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarets radioanstalt
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarshögskolan
Fortifikationsverket
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Kustbevakningen
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriet
Pensionsmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Förbundet Reservofficerarna
Sveriges Ingenjörer