Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2019-10-24
Fi2019/03567/OU
Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
171 23 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Upphandlingsmyndigheten.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

 

Uppdrag avseende moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Uppdrag att främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel

Myndigheten har i uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster (N2016/04785/JM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2019.

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att genomföra en studie om vissa inköpsvärden

Myndigheten har i uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket och ett antal upphandlande myndigheter och enheter, genomföra en förberedande studie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är möjliga och lämpliga att samla in (Fi2018/01786/OU). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Uppdrag att främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare

Myndigheten har i uppdrag att medverka till att sprida kunskap om beställarnätverk (N2016/07793/FÖF). Uppdraget innebär bl.a. att myndigheten ska främja användningen av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Myndigheten har i uppdrag att analysera hur den inom sitt område ska verka för att nå miljömålen (M2015/03393/Mm). I uppdraget ingår att ta fram en konkret plan med åtgärder för detta. Uppdraget ska redovisas årligen 2016–2019.  

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Myndigheten har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet (M2018/01715/S). Myndigheten ska bl.a. identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom ramen för sitt verksamhetsområde och befintliga resurser. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten94 974
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)88 974
ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor (ram)5 000
ap.4Information om tillförlitliga produktionsvillkor i andra länder (ram)1 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.15 6983 %0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-257 915
2019-02-257 915
2019-03-257 915
2019-04-257 915
2019-05-257 915
2019-06-257 915
2019-07-257 915
2019-08-257 915
2019-09-257 915
2019-10-257 915
2019-11-257 915
2019-12-257 909
Summa94 974
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
1:17 ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor
1:17 ap.4Information om tillförlitliga produktionsvillkor i andra länder
På regeringens vägnar
Lena Micko
Johan Stake
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och ESA
Miljö- och energidepartementet/KL och S
Näringsdepartementet/KSR och SUN
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret