Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2019-11-14
UD2019/10083/RS
UD2019/17598/FH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 2:3 och 2:4 Exportfrämjande verksamhet resp. Investeringsfrämjande
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet364 500
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)324 500
ap.5Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser (ram)25 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)0
ap.8Internationell standardisering (ram)3 000
ap.9Kommunikationsplattform om svensk design (ram)12 000
Disponeras av Svenska institutet8 500
ap.4Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)8 500
Disponeras av Tillväxtverket14 000
ap.10Uppdrag enligt regerings exportstrategi (ram)14 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet46 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)20 889
ap.3Expo 2020 (ram)16 000
ap.6Projektexportfrämjande (ram)10 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2019.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Expo 2020

Anslagsposten får användas för att möjliggöra det svenska deltagandet på världsutställningen Expo 2020 enligt beslut UD2017/20839/FH.

ap.4 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

Anslagsposten får användas för genomförandet av uppdrag enligt regeringens exportstrategi. Uppdragen regleras i regleringsbrev till Svenska institutet.

ap.5 Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser

De anslagna medlen får användas till att hel- eller delfinansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser på strategiska marknader. Stödet förvaltas av Swedfund International AB.

Av de anslagna medlen får högst  3 000 000 kronor användas för administrationskostnader för hanteringen av stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser i enlighet med villkoren för stödet.

Medlen utbetalas vid ett tillfälle efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 29 november 2019. Medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 december 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

Swedfund International AB ska i årsredovisningen redogöra för hur medlen har förvaltats under året genom att redovisa vilka projektförberedande och projektunderstödjande insatser som erhållit stöd, i vilka länder, gentemot vilken beställare samt vilken procentandel av den totala kostnaden för de projektförberedande och projektunderstödjande insatserna som Swedfund International AB har finansierat. Vidare ska Swedfund International AB redovisa hur stor andel av de medel som förvaltas som har intecknats och till vilket budgetår. De administrativa kostnaderna för hanteringen av stödet ska likaså redovisas. En bedömning ska också göras av huruvida de genomförda projektförberedande och projektunderstödjande insatserna bidragit till att hållbarhetskriterier beaktats i den projektförberedande fasen inför upphandling.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och internationell upphandling.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.8 Internationell standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund får använda 3 000 000 kronor under 2019 för ökat deltagande och engagemang i internationell standardisering och för åtagande av sekretariatsansvar på för Sverige strategiskt viktiga områden enligt tidigare beslut (UD 2016/09162/HI). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning med en redogörelse för hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till ovan angivna beslutsnummer.

ap.9 Kommunikationsplattform om svensk design

Visit Sweden AB får använda 7 000 000 kronor under 2019 för uppdraget att utveckla en kommunikationsplattform om svensk design (UD2016/09160/FH). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2019.

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. V.S. VisitSweden AB ska senast den 15 februari 2019 redovisa hur långt man kommit i genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Dessutom ska V.S. Visit Sweden AB använda 5 000 000 kronor för marknadsföring av Sverige som en attraktiv besöksdestination utomlands, inom bl.a. naturturism. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 29 november 2019. V.S. VisitSweden AB ska senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet) föreslå indikatorer för resultatuppföljning samt redovisa hur insatsen ska effektutvärderas. 

ap.10 Uppdrag enligt regerings exportstrategi

För genomförandet av tidigare beslutade uppdrag till Tillväxtverket:

  • Uppdrag att samordna arbetet med att inrätta regionala exportcentra (UD2015/08173/FIM)
  • Uppdrag att utveckla verksamt.se med export- och internationaliseringsinformation (UD2016/02749/FIM)

Uppdraget att inrätta regionala exportcentra utökades 2018 med målet att regionala exportcentra ska inrättas i alla svenska län och regioner. För detta får högst 11 000 000 kronor användas under 2019. Detta uppdrag ska samordnas med uppdraget om att utveckla verksamt.se för vilket högst 3 000 000 kronor får användas under 2019. Tillväxtverket ska senast den 28 december 2019, i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa genomförandet av uppdragen.

I övrigt gäller de tidigare besluten.

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet2 000
ap.2Svenska institutet (ram)2 000
Disponeras av Kammarkollegiet84 772
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)84 772
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.1Invest. främj. - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Svenska institutet

Medlen ska användas för att marknadsföra Sverige som en modern ekonomi och ett attraktivt investeringsland genom ett förstärkt varumärkesarbete med fokus på innovation och hållbarhet.

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och 84 772 000 kronor ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Resterande medel utbetalas efter beslut av regeringen.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.133 000Inget0
ap.2761Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
2:4 Investeringsfrämjande
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.32 183Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet/EIN
Näringsdepartementet/JL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Tillväxtverket
Sveriges export- och investeringsråd