Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2019-06-19
Ku2019/01304/KO
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens kulturråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

Av redovisningen ska följande framgå

 • Statens kulturråd ska redovisa kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. En redovisning ska också lämnas av hur medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.
 • Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
 • Statens kulturråd ska, utifrån sin uppgift att inom sitt verksamhetsområde, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga. Dessa insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och Statens skolverk . Myndigheten (Statens kulturråd) ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2019 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande myndighet.
 • För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

 • Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

 • Statens kulturråd ska redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört inom kulturella och kreativa näringar nationellt och internationellt samt en bedömning av resultatet av dessa.
 • Statens kulturråd ska samråda med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.
 • Statens kulturråd ska särskilt redovisa hur insatser för ökad tillgänglighet, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten.
 • Statens kulturråd ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.
 • Statens kulturråd ska redovisa hur man bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. 

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens kulturråd ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Prognoser 2019-2022

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes. 

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 25 oktober 

Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttningar i årsredovisningen redovisa resultatet av myndighetens arbete. Statens kulturråd ska även i en särskild rapport som lämnas till regeringen senast den 1 december 2019 redogöra för insatser som kan utgöra underlag till den fyraåriga Unescorapporten 2020 om utvecklingen av konventionens implementering.

Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd är svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2019. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten tagit fram. Statens kulturråd ska vidare utvidga Bokstart till fler regioner samt koppla satsningen till förskolan.

Moderna beredskapsjobb i staten

Statens kulturråd ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Inrättande av kulturskolecentrum

Statens kulturråd ska fortsätta arbetet med att inrätta och bedriva ett särskilt center för kulturskolefrågor. Centret ska ingå som en del av myndigheten och ha i uppdrag att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. I uppdraget ska också ingå att ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Till centret ska en särskild referensgrupp kopplas. Statens kulturråd ska samverka med berörda aktörer i frågor som rör den kommunala kulturskolan och som hanteras inom ramen för det kulturskolecentrum som inrättats i Statens kulturråd. Statens kulturråd ska även i fråga om kulturskolecentrum inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk. 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk 2017-2019Ku2017/02332/DISK1 mars 2019
Uppdrag till Statens kulturråd om insatser för romsk kultur 2016-2018Ku2016/01437/DISK1 mars 2019
Kulturverksamheter i vissa bostadsområden - Äga Rum 2016-2018Regleringsbrev för 20181 mars 2019
Stärkt biblioteksverksamhet i hela landet 2018-2020Regleringsbrev för 20181 mars 2019
Uppdrag att kartlägga behovet av och informera om högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolanU2018/00410/UH30 december 2020
Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A/2016/00216/A A/2017/00238/ARedovisning till Statskontoret den 15 januari 2019.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi/2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret den 15 januari 2019.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi/2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020, och den 15 januari 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A/2018/00925/ARedovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020, och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd55 822
ap.1Statens kulturråd (ram)55 822

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Minst 10 000 000 kronor ska användas för driften av ett särskilt center för kulturskolefrågor.

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd458 600
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)101 340
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)82 260
ap.9Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet (ram)225 000
ap.11Bidrag till kulturskolor (ram)50 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor),
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) och European Union Youth Orchestera, och
 • nationell samordnare av fristadssystemet.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 11 500 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 35 147 000 kronor användas till Teateralliansen, 18 044 000 kronor till Dansalliansen och 29 069 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att öka antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska senast den 15 maj 2019 inkomma med årsredovisning till regeringen (Kulturdepartementet).

ap.9 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 000 000 kronor.

ap.11 Bidrag till kulturskolor

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 1 500 000 kronor.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd177 065
ap.1Skapande skola (ram)177 065

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 300 000 kronor.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 441 130
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 441 130
Disponeras av Kungl. biblioteket51 617
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)51 617
Disponeras av Kammarkollegiet1 313
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 313
Disponeras av Tillväxtverket662
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)662
Disponeras av Riksarkivet465
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)465

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus, och
 • särskilda utvecklingsbidrag som Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Anslaget får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 2 500 000 kronor.

Anslagsposten ska användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska i första hand fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Minst 2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner.

Av anslagsposten får högst 50 000 000 kronor användas för en förstärkning av scenkonsten, som syftar till ett forsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden 2017–2020 får medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse inom ramen för denna satsning.

Anslagsposten får även användas för insatser för att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 3 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. 

I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för uppdraget om digitalt kompetenslyft i enlighet med regeringsbeslut (Ku2016/02084/KO).

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd213 614
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)213 614

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
4 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd155 735
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)155 735

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med högst 25 000 000 kronor för detta ändamål, varav 10 000 000 ska användas för en förstärkning av Bokstart.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Av anslagsposten får 500 000 användas för regeringsuppdrag (Ku2017/02332/DISK) att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk.

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska överlämnas till regeringen (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd40 069
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)40 069

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna,
 • bidrag till Carl Eldhs ateljémuseum med minst 500 000 kronor och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 6743 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 040Inget0
ap.22 468Inget0
ap.96 750Inget0
ap.110Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 611Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.143 233Inget0
ap.21 728Inget0
ap.419Inget0
ap.513Inget0
ap.639Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.16 408Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.11 202Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.4ram
ap.7ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

2020
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.155 00040 00015 000
2021
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1167 000137 00030 000
2021
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.140 00035 0005 000
2021
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.114 00014 000

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 652
2019-02-254 652
2019-03-254 652
2019-04-254 652
2019-05-254 652
2019-06-254 652
2019-07-254 652
2019-08-254 652
2019-09-254 652
2019-10-254 652
2019-11-254 652
2019-12-254 650
Summa55 822
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 2001 20000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Per Bolund
Karin von Hedenberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA K
Finansdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Näringsdepartementet/HT HL
Socialdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UH
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kungl. biblioteket
Tillväxtverket