Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2019-06-27
A2019/01271/ARM
A2019/01202/SV (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112, prop. 2018/19:99 utg.omr. 14, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Arbetsdomstolen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

15 februari

29 juli

25 oktober.

Moderna beredskapsjobb i staten

Arbetsdomstolen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen33 188
ap.1Förvaltningskostnader (ram)33 188

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.11 0403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 891
2019-02-252 891
2019-03-252 891
2019-04-252 891
2019-05-252 891
2019-06-252 891
2019-07-252 641
2019-08-252 641
2019-09-252 641
2019-10-252 641
2019-11-252 641
2019-12-252 637
Summa33 188
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitiedepartementet/DOM
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)