Miljödepartementet


Regeringsbeslut
14

2019-06-19
M2019/01320
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:20 Industriklivet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98, prop. 2018/19:99 utg.omr. 20, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:20

Industriklivet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet500 000
ap.1Industriklivet (ram)400 000
ap.2Minusutsläpp (ram)100 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Industriklivet

Anslaget får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, förstudier och investeringar. Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om stöd för åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt.

Myndigheten ska årligen med utgångspunkt i redan påbörjat arbete inom ramen för uppdraget att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser (dnr N2016/06369/IFK) göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika sektorers utsläpp, deras respektive potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling på området. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober.

Myndigheten får använda högst 5 000 000 kronor för sina administrativa kostnader, stöd till Regeringskansliet samt kostnader för kommunikation kopplade till Industriklivet.

Myndigheten ska också för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.2 Minusutsläpp

Medel på anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om stöd för åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:20 Industriklivet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Industriklivet
ap.11 800 000300 000300 0001 200 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är
indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för
respektive period.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Johan Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret